logo
یکشنبه 18 خرداد سال 1399   
   
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اردبیل
پبام مدیرعامل : عارف علی پسندی
صدور مرخصی آنلاین
اشیا بجامانده درتاکسیها
سامانه گزارشات مردمی
پیگیری شکایات
ورودکاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
            اخبار

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم فروش سامانه شارژکارت بلیط الکترونیکی
      تاریخ :    97/07/14     

آگهی مناقصه عمومی( نوبت دوم)
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل درنظر دارد به استناد مجوز شماره 17777/ت مورخ 27/02/97 هیئت مدیره سازمان ، واگذاری انجام امور مربوط به فروش شارژ سامانه کارت بلیط الکترونیکی به شرح ذیل را با شرایط کلی از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت های دارای صلاحیت ازمدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رسته خدمات عمومی باشند دعوت می شود درآگهی فوق الذکر شرکت نمایند .
ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های : 33811912- 33824249- دورنویس 33810055 - 045 تماس حاصل فرمایند .
1) موضوع مناقصه : واگذاری انجام امور مربوط به فروش شارژ سامانه کارت بلیط الکترونیکی در باجه های سطح شهر(7 باجه) متعلق به سازمان
2) نوع مناقصه و محل اجرای آن : مناقصه عمومی – سطح شهر و حومه آن و شهرهای نیر ، نمین ، هیر ، آبی بیگلو
3) مدت قرارداد : از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت یک سال شمسی
4) مبلغ پایه سود فروش شارژ : سودفروش شارژ حداکثر11درصد از میزان کل فروش شارژ درسال
5) میزان متوسط فروش شارژ سالیانه : مبلغ 000/000/000/35ریال
6) سایر اطلاعات ، ضوابط و شرایط مربوطه به همراه اسناد مناقصه در زمان فروش تحویل شرکت کنندگان داده خواهد شد .
7) زمان فروش اسناد : از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه رسمی و درج در سامانه ستاد ، به مدت 5 روز در وقت اداری
8) نشانی محل دریافت اسناد : اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اردبیل واحد امور قراردادها یا از طریق سایت w w w. .a rd a b iltaxi.ir
تذکر: با توجه به امکان تهیه اسناد مناقصه از طریق سایت فوق ، از کلیه شرکت هایی که از این طریق اقدام به تهیه اسناد می نمایند تقاضا می شود ظرف مدت 3 روز از اتمام زمان فروش اسناد و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ، آدرس ، شماره تلفن و دورنویس و ایمیل شرکت را به این سازمان اعلام نمایند تا درصورت هرگونه تغییرات احتمالی در مفاد اسناد ، موضوع کتباً از طریق دور نویس و سایتهای اعلامی به شرکت کنندگان اطلاع رسانی گردد .
9) محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهاد (اتمام آگهی): تحویل پیشنهادات بصورت حضوری به آدرس اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اردبیل واحد دبیرخانه زمان اتمام تحویل پیشنهادات : از تاریخ اتمام فروش اسناد به مدت 10 روز تا ساعت 14 ظهر
10) نوع و سپرده شرکت در مناقصه : واریز نقدی مبلغ 000/000/145 ریال به شماره حساب 0111850179001 نزدبانک صادرات شعبه جام جم بنام سازمان ویا ضمانت نامه بانکی به همان میزان به نفع سازمان .
11) شرایط شرکت در مناقصه : داشتن صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی در رسته خدمات عمومی و سایر شرایط قید شده در اسناد مناقصه .
12) کلیه اسناد ، اوراق و مدارک مناقصه به همراه آگهی مربوطه حاضر، می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء افراد تعهد آور شرکت رسیده ،بصورت مجلد اسناد مذکورتهیه و در پاکتهای مربوطه مهر و موم شده به سازمان ارائه گردد.
13) هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد.
14) زمان بازگشایی پیشنهادات : حداکثر تا 3 روز بعد از اتمام زمان تحویل پیشنهادات ساعت 12 ظهر در محل دفتر رئیس سازمان .
15) حضور شرکت کنندگان در مناقصه ، در جلسه گشایش آزاد است .
16) هزینه خرید اسناد : واریز مبلغ 000/300 ریال به حساب شماره 0111850186001 نزد بانک صادرات شعبه جام جم به نام سازمان
17) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
18) به پیشنهاد های مبهم ، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و مغایر با قالب اسناد ارائه شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سعیدی- رئیس سازمان

آگهی مزایده عمومی واکذاری و بهره برداری یک دستگاه اتوبوس شهری نوبت دوم
      تاریخ :    1397/03/22    فایل الحاقی دارد

آگهی مزایده عمومی واکذاری و بهره برداری یک دستگاه اتوبوس شهری نوبت دوم
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل درنظر دارد به استناد مجوز حاصله از هئیت مدیره سازمان به شماره 5522/د مورخ 02/02/1397 ( بند 9 ) و بر اساس قوانین و مقررات وزارت کشور و آئین نامه معاملاتی شهرداری ، نسبت به واگذاری و بهره برداری یک دستگاه اتوبوس شهری به مالکیت سازمان اتوبوسرانی اردبیل (سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل) به بخش خصوصی برابر مشخصات و شرایط ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط دعوت می شود در مزایده فوق الذکر شرکت نمایند . ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های : 33811912- 33824249 تماس حاصل فرمایند .
1) موضوع مزایده : واگذاری یک دستگاه اتوبوس شهری به شماره انتظامی 338 ع 12 ایران 91 به بخش خصوصی جهت بهره برداری و فعالیت در شهر اردبیل مسیرثابت جام جم – کارشناسان از تاریخ واگذاری به مدت 5 سال شمسی (طبق ضوابط و دستور العمل واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط )
تبصره : مدت 5 سال مجوز بهره برداری فوق بعد از انقضاء در صورت داشتن رضایت سازمان ازعملکرد بهره بردار و احراز سایر شرایط بصورت سالانه قابل تمدید می باشد .
2) مشخصات اتوبوس : بنز - او 457 (مگا ترانس) مدل 1384 (کارکرده) به رنگ سبزفسفری - روغنی شماره موتور 14467
3) قیمت پایه فروش : -/000/000/160/1 ریال ( براساس اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری )
4) نحوه باز پرداخت بهای اتوبوس از سوی برنده : واریزکل مبلغ پیشنهادی برنده بصورت نقدی به حساب سازمان هنگام عقد قرارداد تا 7 روز بعد از ابلاغ برنده شدن .
5) زمان فروش اسناد : از تاریخ انتشار آخرین آگهی در روزنامه های رسمی ، به مدت 7 روزکاری در وقت اداری
6) نشانی محل دریافت اسناد : اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل واحد اموربرنامه ریزی یا از طریق سایتهای www.ardabiltaxi.ir و سامانه ستاد www.setadiran.ir .
7) محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهاد (اتمام آگهی): اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل واحد دبیرخانه زمان اتمام تحویل پیشنهادات : روز یک شنبه مورخ 27/03/97 ساعت 13 ظهر
8) زمان بازگشایی پیشنهادات : روز سه شنبه مورخ 29/03/97 ساعت 13 ظهر در محل دفتر رئیس سازمان .
9) نوع و تضمین شرکت در مزایده : واریز نقدی سپرده شرکت در مزایده به مبلغ -/000/000/58 ریال به حساب شماره 0111588606007 بنام سازمان نزد بانک ملی شعبه مقدس اردبیلی .
10) شرایط شرکت در مزایده : اهم شرایط متقاضی عبارتند از :
1) عدم اشتغال در زمان تقاضا 2) داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت 3) داشتن سن حداقل 23 4) متأهل بودن در زمان تقاضا 5) داشتن گواهینامه پایه یک که از تاریخ صدور آن یک سال سپری شده باشد. 6) سایر شرایط طبق موارد مندرج در اسناد مربوط به شرایط عمومی مزایده (که به هنگام خرید اسناد تحویل متقاضی داده خواهد شد ) .
11) کلیه اسناد ، اوراق و مدارک مزایده به همراه آگهی مربوطه حاضر، می بایست به تأیید ( اثر انگشت و امضاء ) متقاضی برسد .
12) ارائه گواهی امضاء از دفاتر رسمی به همراه سایر مدارک توسط متقاضی الزامی است .
13) هزینه انتشار آگهی ، هزینه کارشناسی و .... به عهده برنده مزایده می باشد.
14) هزینه خرید اسناد : واریز مبلغ 000/300 ریال به حساب شماره 0111588585002 نزد بانک ملی شعبه مقدس اردبیلی بنام سازمان در 7 روز تعیین شده خرید اسناد .
15) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
16) به پیشنهاد های مبهم ، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و مغایر با قالب اسناد ارائه شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سعید پارچین - رئیس سازمان

آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم )جایگاههای CNG
      تاریخ :    1397/03/22    فایل الحاقی دارد
آگهی مزایده عمومی (نوبت سوم )
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل درنظر دارد به استناد مجوز شماره 14231/ت مورخ 18/7/96 هیئت مدیره سازمان ، نگهداشت از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG به شرح جدول ذیل را با شرایط کلی از طریق مزایده عمومی بصورت استیجاری ماهانه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت هائی که موضوع فعالیت آنها مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده و یا در امر اداره جایگاههای CNG فعالیت نموده و دارای مجوز بهره برداری جایگاه ها را از شرکت پخش فرآورده های نفتی داشته باشند دعوت می شود در فراخوان فوق الذکر شرکت نمایند .
ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های : 33811912- 33824249- دورنویس 33810055 - 045 تماس حاصل فرمایند .
1) موضوع مزایده : واگذاری نگهداشت به صورت استیجاری ماهانه از جایگاه های گاز طبیعی فشرده CNG متعلق به سازمان در اردبیل
2) نوع مزایده : مزایده عمومی
3) زمان فروش اسناد : از تاریخ انتشار آگهی در سامانه ستاد ، به مدت 7 روزکاری در وقت اداری
نشانی محل دریافت اسناد : اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اردبیل واحد امور قراردادها یا از طریق سایت های ذیل
تذکر: با توجه به امکان تهیه اسناد مزایده از طریق سایتهایwww.ardabiltaxi.ir و سامانه ستاد www.setadiran.ir ، از کلیه شرکت هایی که اقدام به تهیه اسناد مذکور می نمایند تقاضا می شود ظرف مدت 3 روز از اتمام زمان فروش اسناد ، در صورت تمایل به شرکت در مزایده ، آدرس ، شماره تلفن و دورنویس و ایمیل شرکت را به این سازمان اعلام نمایند تا درصورت هرگونه تغییرات احتمالی در مفاد اسناد ، موضوع کتباً از طریق دور نویس و سایتهای اعلامی به شرکت کنندگان اطلاع رسانی گردد .
4) محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهاد (اتمام آگهی): اردبیل دروازه آستارا 60 متری مقدس اردبیلی 25 متری ترمینال سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر اردبیل واحد دبیرخانه زمان اتمام تحویل پیشنهادات : از تاریخ 24/03/97 لغایت 02/04/97 تا ساعت 14 ظهر
5) نوع و تضمین شرکت در مزایده : واریزی نقدی به شماره حساب 0111588606007 نزدبانک ملی شعبه مقدس اردبیلی بنام سازمان ویا ضمانت نامه بانکی به همان میزان به نفع سازمان . شرکت کنندگان موظف هستند جهت شرکت در آگهی طبق جدول ذیل مبلغ سپرده را برای هریک از جایگاهها بحساب فوق واریز نمایند.
6) شرایط شرکت در مزایده : داشتن مجوز فعالیت و بهره برداری جایگاه ها از شرکت پخش فرآورده های نفتی و رزومه کاری مرتبط با موضوع مزایده و سایر شرایط قید شده در اسناد مزایده .
7) کلیه اسناد ، اوراق و مدارک مزایده به همراه آگهی مربوطه حاضر، می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء افراد تعهد آور شرکت رسیده و علاوه بر درج الکترونیکی در سامانه ستاد ، بصورت مجلد اسناد مذکورتهیه و در پاکتهای مربوطه مهر و موم شده به سازمان ارائه گردد.
8) هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
9) زمان بازگشایی پیشنهادات : روز دوشنبه مورخ 04/04/97 ساعت 12 ظهر در محل دفتر رئیس سازمان .
10) حضور شرکت کنندگان در مزایده ، در جلسه گشایش آزاد است .
11) هزینه خرید اسناد : واریز مبلغ 000/300 ریال به حساب شماره 0111588585002 نزد بانک ملی شعبه مقدس اردبیلی بنام سازمان در 7 روز تعیین شده خرید اسناد . (در صورت تهیه اسناد مناقصه از طریق سایت های ذیل ، پیشنهادکنندگان بایستی هزینه خرید اسناد را در مهلت قانونی تعیین شده فوق به حساب اعلامی واریز و اصل فیش را در پاکت الف قراردهند .)
12) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
13) به پیشنهاد های مبهم ، مخدوش ، مشروط ، فاقد سپرده و مغایر با قالب اسناد ارائه شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14) آدرس دفاتر پیشخوان دولت در اردبیل جهت ثبت نام در سامانه ستاد به شرح جدول پیوستی شماره 2 می باشد .(ثبت نام در سایر دفاتر واقع در شهرستانها بلامانع می باشد)
سعید پارچین - رئیس سازمان

لیست جایگاه های CNG سازمان (جدول شماره یک)
ردیف نام جایگاه مبلغ سپرده
به ریال ناحیه و محل جایگاه کمپرسور دیسپنسر
قیمت پایه
(اجاره ماهانه) ظرفیت تعداد
1 شاهد (الف) 000/100/170 بزرگراه شهداء پشت دانشگاه شاهد 000/500/283 1000 یک چهار
2 صیاد شیرازی(الف) 000/800/163 خیابان صیاد شیرازی 000/000/273 1200 یک سه
3 رازی ( د) 000/800/163 جاده خلخال روبروی ترمینال 000/000/273 1500 یک سه
8 بهشت زهرا (ارجستان) (د) 000/250/173 راه ارجستان پائین تر از بهشت زهرا 000/750/288 2000 یک چهار
9 شهرک دادگستری (هـ) 000/850/185 خیابان دانشگاه روبروی شهرک دادگستری 000/750/309 2000 یک چهار
10 شهرک کوثر (هـ) 000/200/88 شهرک کوثر روبروی نمایشگاه بین اللملی 000/000/147 1500 یک سه

 تذکر : منظور از حروف ( الف - د –هـ) در جدول فوق گروه بندی جایگاه ها بر اساس موقعیت و میزان کارکرد بوده و پیشنهاد دهندگان در صورت تمایل به ارائه پیشنهاد به تعدادی از جایگاه ها ، ملزم به انتخاب حداقل دو جایگاه از جایگاه های هم گروه هستند و حق انتخاب چند جایگاه از گروه های مختلف را ندارند .

جدول دفاتر خدمات پیشخوان دولت ( جدول شماره 2)
ردیف شهرستان آدرس تلفن
1 اردبیل سیدآباد راه کلخوران پایینتر از شیرینی سرای پیچک دفتر پیشخوان خداپناه کد 1042 04533846686
2 اردبیل خیابان کشاورز اول شهرک گلسار پلاک 2 دفتر پیشخوان فاضل کد 1077 04533721519
3 اردبیل بزرگراه شهداء خیابان ابوطالب نبش میدان شهید قدیری دفتر پیشخوان صنایعی کد 1072 04533616853


سعید پارچین - رئیس سازمان
آگهی مزایده نوبت دوم جایگاههای cng
      تاریخ :    1396/10/04    فایل الحاقی دارد
اسناد در فایل الحاقی موجود میباشد
آگهی مزایده عمومی نوبت اول بهره برداری از تاکسی بی سیم
      تاریخ :    12/07/96    فایل الحاقی دارد
آگهی
آغاز ثبت نام تاکسی های فرسوده با سال ساخت 1386 از بیستم تیر ماه
      تاریخ :    96/04/21     
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، پیرو مصوبه هیئت وزیران و اقدامات انجام شده در خصوص طرح نوسازی 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده درسراسر کشور، از بهمن ماه 1394 امکان ثبت نام برای تاکسی های فرسوده تا مدل سال 1385 فراهم شده است. از 135.399 دستگاه تاکسی فرسوده در کشور تاکنون 51.247 دستگاه آن نوسازی و حدود 30 هزار دستگاه دیگر نیز نام نویسی و در حال طی فرایند اجرای طرح جهت نوسازی تاکسی فرسوده خود هستند.
با اضافه شدن تاکسی های با سال ساخت 1386 به جرگه ناوگان فرسوده، 52.262 دستگاه دیگر از تاکسی های موجود کشور نیز در طرح نوسازی وارد خواهند شد. به این منظور مصوبه ای در کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای آلودگی هوای کلانشهرها برای فاز دوم این طرح به تصویب رسید و مقرر گردید مجری طرح نوسازی تاکسی های فرسوده مقدمات نوسازی 90 هزار دستگاه تاکسی دیگر را جهت اجرا تا پایان سال فراهم آورد.
ثبت نام برای نوسازی تاکسی های فرسوده مدل سال 1386 از تاریخ 20 تیرماه آغاز شد و متقاضیان می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت نسبت به نام نویسی و انجام فرایند مربوطه اقدام نمایند.
امید است با پیگیری های اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و همکاری تاکسیرانان گرامی تا پایان سال جاری کلیه خودرو های فرسوه در این ناوگان جمع آوری و دیگر شاهد تاکسی های فرسوده در سطح کشور نباشیم.
نشست هم اندیشی مدیران عامل سازمانهای تاکسیرانی غرب و شمالغرب کشور در اردبیل
      تاریخ :    96/01/17     
نشست هم اندیشی مدیران عامل سازمانهای تاکسیرانی غرب و شمالغرب کشور در شهر سرعین اردبیل برگزار شد .
مديرعامل اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور در این نشست گفت: در راستاي نوسازي ناوگان تاکسيراني کشور، در سال گذشته 46 هزار و 600 دستگاه تاکسي جديد تحويل متقاضيان شد.

مسعود طبيبي در نشست مديران عامل سازمان‌هاي تاکسيراني شمال و شمالغرب کشور که در سرعين برگزار شد،‌ اظهار داشت: در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده تاکسيراني شهري کشور در سال گذشته 46 هزار و 600 دستگاه تاکسي جديد در سطح کشور تحويل متقاضيان شد که تا پايان روز شانزدهم فروردين‌ماه امسال اين تعداد به 46 هزار و 700 دستگاه تاکسي رسيده است.
وي گفت: در حال حاضر حدود 5 هزار نفر متقاضي نيز در نوبت هستند که با توجه به صدور کدهاي رهگيري توسط ايران خودرو و لزوم واريز پيش‌پرداخت‌ها توسط بانک عامل به حساب اين شرکت، به دليل پايان يافتن سال مالي بانک‌ها، افرادي که بعد از 15 اسفند ثبت‌نام کردند،‌ عمليات بانکي اين موضوع با وقفه مواجه شده است.
مديرعامل اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور افزود: وام 3 ميليون توماني با کارمزد 4 درصد توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور براي متقاضيان نوسازي تاکسي‌هاي شهري اعطا‌ مي‌شود که اين موضوع نيز در روند نوسازي تاکسي‌هاي فرسوده مؤثر بوده به طوري که در 10 سال گذشته فرآيند ثبت‌نام و تحويل تاکسي‌هاي جديد سال گذشته بي‌سابقه بوده است.
طبيبي در ارتباط با افزايش کرايه‌هاي تاکسي‌هاي شهري تصريح کرد: يکي از برنامه‌هاي اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور راه‌اندازي تاکسي اينترنتي براي کنترل کرايه‌ها و نيز حفط درآمد راننده مي‌باشد که اين موضوع با جديت پيگيري مي‌شود.
وي بيان کرد: افزايش کرايه‌هاي تاکسي‌هاي شهري متناسب با نرخ تورم خواهد بود ولي اميدواريم با راه‌اندازي تاکسي اينترنتي ضمن کسب درآمد براي رانندگان تاکسي‌ها، تعداد مسافران را نيز ارتقا دهيم.
افزایش تعدا خودروهای گشت و بازرسی سازمان همزمان با افزایش نرخ کرایه ها
      تاریخ :    1395/03/13     
همزمان با افزایش نرخ کرایه تاکسی های اردبیل تعداد خودروها و بازرسین سازمان از 3 دستگاه به هفت دستگاه افزایش یافت .
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در این باره گفت : با افزایش تعداد بازرسین و خودروهای گشت و بازرسی ، در صدد هستیم کنترل بیشتر بر عملکرد تاکسیها را در سطح شهر شاهد باشیم.
سعیدی در ادامه یادآور شد: پرسنل سازمان تاکسیرانی بعد از وقت اداری به جمع بازرسین سازمان پیوسته و کار بازرسی و کنترل تاکسیها را بر عهده میگیرند .
سعیدی اضافه کرد : امیدواریم با این تعداد افزایش بازرس بتوانیم به رسالت اصلی خود عمل کرده در عرصه خدمات رسانی مطلوبتر به شهروندان عزیز و همچنین بهبود عملکرد تاکسیها گام مهمی برداریم.
جزئیات کامل ثبت‌نام طرح تعویض تاکسی‌های فرسوده
      تاریخ :    1394/11/14     
جزئیات کامل ثبت‌نام طرح تعویض تاکسی‌های فرسوده

سخنگوی طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی در شهرهای کشور اعلام کرد
🔹زمان ثبت‌نام: چهارشنبه ۱۴ بهمن، تاکسی‌هایی که رقم آخر پلاک آنها ۴ است. پنجشنبه ۱۵ بهمن، تاکسی‌هایی که رقم آخر پلاک آنها ۵ است. شنبه ۱۷ بهمن، تاکسی‌هایی که رقم آخر پلاک آنها ۶ است.
🔹تاکسی‌هایی که رقم آخر پلاک آنها ۲، ۳ و ۴ است و تاکنون نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند، پنجشنبه برای ثبت‌نام به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.
🔹تاکسی فرسوده به خودروهایی اطلاق می‌شود که عمر آنها بیش از ده سال باشد.
🔹خودروهای جایگزین، سمند EF7 و پژو ۴۰۵ GLX مجهز به مخزن CNG هستند.
🔸مدارک لازم برای ثبت‌نام: اصل سند خودرو (برگ سبز)، اصل کارت خودرو، اصل کارت ملی مالک خودرو، اصل پروانه بهره‌برداری و اصل پروانه فعالیت
نوسازی تاکسیهای فرسوده از سر گرفته شد
      تاریخ :    1394/11/06     

طرح نوسازی ناوگان و جایگزینی 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده با اعطای وام 20 میلیون تومانی از دوازدهم بهمن‌ماه آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در تفاهمی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، پلیس راهبر، تاکسیرانی و ایران خودرو منعقد شد، قرار است با همکاری بانک‌های پارسیان، ملت و تجارت 90 هزار تاکسی فرسوده در سراسر کشور جمع‌آوری و خودروهای جدید جایگزین آنها شود.
آن طور که در مراسم رونمایی از این طرح پورمحمدی - معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی - توضیح داد، این طرح با هدف کاهش آلاینده‌ها به ویژه در سطح کلان شهرها، رضایت‌مندی صاحبان تاکسی و رفاه عمومی همچنین صرفه‌جویی در سوخت مایع انجام خواهد شد.
وی با بیان این‌که در حال حاضر 60 هزار تاکسی در سطح کشور از نوع پیکان هستند و 90 هزار تاکسی فرسوده وجود دارد که باید خودروهای نو جایگزین آنها شوند، گفت: براساس طرح و توافقی که بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین دستگاه‌های دیگر انجام شده، قرار است با تامین مالی که بخشی از آن از سوی بانک‌ها و به‌طور غیرتورمی انجام می‌شود این دستگاه‌های فرسوده جایگزین شوند.
شرایط پرداخت وام و اقساط:
پورمحمدی با اشاره به این‌که سه بانک پارسیان، ملت و تجارت پرداخت وام مورد نیاز برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده را انجام خواهند داد، گفت: براین اساس برای هر دستگاه خودرو 20 میلیون تومان وام در نظر گرفته شده که شرایط ضمانتی آن نیز آسان است؛ به‌طوری که برای این تسهیلات فقط یک ضامن و همچنین سفته لازم است.
وی دوره بازپرداخت تسهیلات 20 میلیونی وام خودروهای فرسوده را 48 ماهه و با سود 16 درصد اعلام کرد.
به گفته معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از محل تخفیفات گمرکی نیز حدود پنج میلیون تومان برای هر یک از این دستگاه‌ها کمک یارانه‌ای انجام خواهد شد.
سمند و پژو جایگزین تاکسی‌های فرسوده می‌شوند
وی با بیان این‌که سمند و پژو جایگزین تاکسی‌های فرسوده خواهند شد، به زمان شروع طرح نیز اشاره کرد و افزود: آغاز ثبت نام جایگزینی 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده از 12 بهمن‌ماه همزمان با آغاز دهه فجر است. این در حالی است که تحویل خودروها از اسفندماه آغاز می شود و در این ماه 8000 دستگاه، در فروردین‌ماه 7000 دستگاه و در ماه‌های بعد، در هر ماه 15 هزار دستگاه جایگزین می‌شود تا این‌که در پایان شهریورماه تمامی 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده از ناوگان خارج و خودروهای نوع جایگزین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به توافقی که بین این سازمان و دستگاه‌های دیگر برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی انجام شده است، اعلام کرد که در مجموع حدود 450 میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه برای بازسازی و نوسازی حمل‌ونقل شهری در نظر گرفته شده که حدود 165 میلیارد تومان آن مربوط به جایگزینی همین 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده است.
اظهارات نوبخت در حالی مطرح شد که هر یک از سه بانک پارسیان، ملت و تجارت نیز تامین مالی 30 هزار دستگاه از این طرح را برای ارائه‌ تسهیلات برعهده خواهند گرفت.

سالروز تشکیل بسیج مستضعفان با حضور در مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و دیدار از خانواده شهید والا مقام نقی سید دینخواه گرامی داشته شد
      تاریخ :    1394/09/08     
همزمان با آغازهفته بسیج ، مدیر عامل ، پرسنل سازمان تاکسیرانی اردبیل و اعضاء پایگاه مقاومت شهید حلیمی سازمان تاکسیرانی اردبیل با حضور در جمع خانواده شهید معظم تاکسیران نقی سید دینخواه مقام شامخ آن شهید بزرگوار را گرامی داشتند
در ادامه این دیدار که مقارن بود با سالروز تاسیس بسیج مستضعفان ، اعضاء پایگاه مقاومت شهید حلیمی سازمان تاکسیرانی اردبیل بهمراه سرپرست سازمان تاکسیرانی وپرسنل سازمان و تعدادی از تاکسیرانان در مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس حضور یافتند و ضمن غباروبی و با نثار صلوات و قرائت فاتحه و اهداء گل و عطر افشانی یاد و خاطره آن شهیدان بزرگوار را گرامی داشتند.
سرپرست سازمان تاکسیرانی اردبیل در حاشیه این دیدار گفت : ملت شریف ایران در این هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند مطیع و رهرو ولایت بوده و خواهند بود و تا آخرین نفس از شرف ، میهن و تمامیت ارضی خود دفاع خواهند کرد .
سعیدی در ادامه افزود : ملت شهید پرور ایران با این کار خود به جهانیان ثابت کردند همواره فرمانبردار ولایت و رهبری بوده و خواهند بود.
سعیدی اضافه کرد : شهادت پاک ترین و خالص ترین نتیجه جهاد در راه خدا و اسلام و انقلاب است و هر چه داریم از خون این شهیدان است و اگر الان در کمال آرامش و امنیت زندگی میکنیم مرهون مجاهدت ها و ایثارگری های آن عزیزان است و ما مدیون جانفشانی و فداکاری این بزرگواران هستیم.
طرح تاکسیرانان آتشنشان در سطح شهر اجرا می شود
      تاریخ :    1394/09/05     

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل گفت: در حال حاضر سه هزار و 483 دستگاه تاکسی روزانه بیش از 350 هزار نفر از شهروندان اردبیلی را در قالب ناوگان تاکسیرانی جابجا می‌کنند .
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اردبیل، رحیم سعیدی در گفت ‌و گو با خبرنگار ما، اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی اردبیل که از سال 76 فعالیت خود را با یک‌هزار و 200 دستگاه خودرو برای ارائه خدمات به مردم آغاز کرده، در سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده و امروز تعداد خودروهای ناوگان به سه هزار و 483 دستگاه رسیده است .
وی تصریح کرد: این تعداد خودرو در سطح شهر و شهرک‌های اقماری جدیدالتأسیس در خدمت شهروندان است و روزانه بیش از 350 هزار نفر را جابجا کرده و به آنها ارائه خدمات می‌کند .
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل گفت: تاکسی‌های مرکز استان به صورت گردشگری، خطی، تاکسی ویژه فرودگاه و تاکسی بی‌سیم فعالیت می‌کند به طوریکه در برنامه توسعه پنجم در حوزه حمل و نقل عمومی برای تاکسیرانی‌های شهری در کشور سهم 25 درصدی جابه‌جایی مسافر در نظر گرفته شده که سازمان تاکسیرانی اردبیل در تحقق این برنامه گام‌های مؤثری را برداشته است .
سعیدی با بیان اینکه ما حتی بیشتر از برنامه توسعه پنجم در جابه‌جایی مسافر درون‌ شهری سهم ایفا کردیم، افزود: به دلیل نبود مترو، قطار شهری و... بیشترین جابه‌جایی توسط ناوگان تاکسیرانی انجام شده است .
وی با بیان اینکه در حال حاضر از تمام ظرفیت ناوگان تاکسیرانی استفاده شده و حتی 658 دستگاه تاکسی که عمر بالای 10 سال دارند، در این چرخه فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: ما از طریق دریات تسهیلات بانکی تلاش می‌کنیم تا از طریق ستاد مدیریت نوسازی و حمل و نقل نسبت به نوسازی ناوگان تاکسی اقدام کنیم به طوریکه در حال حاضر 19 درصد کل ناوگان تاکسی اردبیل احتیاج به نوسازی دارد .
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل بیان کرد: امیدواریم با همت مسوولان به ویژه فرماندار و شهردار تا پایان سال آینده نوسازی این ناوگان به شکل کامل انجام شود که مالکان تاکسی تا سقف 200 میلیون ریال از تسهیلات بانکی و 50 میلیون ریال ارزش خودروی اسقاط شده خود دریافت می‌کنند .
سعیدی با بیان اینکه در چند سال اخیر هیچ‌گونه افزایش در تعداد ناوگان تاکسی نداشتیم اما با توجه به افزایش جمعیت مهاجرت‌ها و راه‌اندازی شهرک‌های جدید در سال‌های آینده نیاز به توسعه احساس می‌شود، اضافه کرد: در سال‌های آتی باید برای شهرستان اردبیل سهمیه جدیدی اختصاص یابد تا در شهرک‌ها به صورت خطی این تاکسی‌ها به کارگیری شود .
وی برنامه‌های آتی این سازمان را اصلاح چارت و تشکیلات سازمانی، نوسازی تاکسی‌های فرسوده، ساماندهی خطوط تاکسی‌های خطی و سازماندهی کلیه ایستگاه‌های تاکسی در سطح شهر اعلام کرد و ادامه داد: مکانیزه کردن سیستم بایگانی، ‌راه‌اندازی سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت و نظارت، آموزش شهروندان و رانندگان تاکسی، پرداخت الکترونیکی کرایه‌ها و مکان‌یابی پایانه مسافرگیری در هسته مرکزی در اولویت برنامه‌هاست .
سعیدی موضوع آموزش رانندگان را با اهداف افزایش سطح امنیت و ایمنی سفر برای شهروندان یادآور شد و گفت: با اجرای طرح تاکسیران آتش نشان قصد داریم تاکسیرانان اردبیل را با مهارتهای اطفاء حریق و کمکهای اولیه آشنا کنیم .
در این طرح که با همکاری سازمان آتش نشانی اجرا میشود تاکسیرانان پس از طی دوره های آموزشی لازم موفق به دریافت گواهینامه معتبر از سوی سازمان آتشنشانی میشوند و چنانچه در هنگام بروز حوادث در محل حاضر شده و امدادرسانی کنند و حضور آنها مورد تایید سازمان آتش نشانی قرار بگیرد با اهداء هدایای نفیس و خدمات ویژه از آنان به نحو احسن تجلیل بعمل می آید.
سعیدی اشاره کرد : با اهدای یک دستگاه کپسول اطفای حریق سه کیلویی و نصب جعبه کمک های اولیه در تاکسی به همراه آموزش‌های رانندگان در اطفای حریق و مشارکت‌ دادن آنها در صورت انجام عملیات در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است .
وی از اجرای طرح لباس متحد‌الشکل تاکسیرانان خبر داد و افزود: برخورداری تاکسیرانان از یک دست کاپشن و دو شلوار به همراه دو پیراهن متحد‌الشکل برای استفاده در زمان فعالیت روزانه مورد توجه است .
سعیدی در مورد دریافت کرایه به صورت نقدی و حل مشکل دریافت کرایه‌ها و مشکل پرداخت پول خرد به مسافران تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده با اجرایی شدن این پروژه به همراه نصب کارت بلیط یا کارت‌خوان در تاکسی‌ها بتوانیم مشکلات احتمالی را برطرف کنیم .
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:‌ رویکرد ما کمک به رانندگان در ارائه خدمات کیفی‌تر با دغدغه و دردسرهای کمتر است و خود صاحبان تاکسی شرکت‌های تعاونی را تشکیل دادند تا در واگذاری لاستیک و دیگر قطعات لوازم یدکی به صاحبان تاکسی با قیمت مناسب انجام وظیفه کنند .
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل اضافه کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و ضرورت ارائه خدمات شایسته رانندگان تاکسی ما با رانندگانی که در این ایام نسبت به جابه‌جایی مناسب هموطنان اقدام کرده و یا از سوار و پیاده کردن مردم اجتناب کنند، موارد تشویقی و تنبیهی را در نظر گرفتیم که اعمال می‌کنیم

آگهی تجدید مزایده مغازه مکانیکی سازمان
      تاریخ :    1394/08/28    فایل الحاقی دارد
آگهی تجدید مزایده مغازه مکانیکی سازمان
ماه محرم شد
      تاریخ :    1394/07/22     
محرم از راه رسید؛ ماهی که در آن حماسه ای بزرگ به وسعت تاریخ ثبت شد. در این ماه غم و اندوهی بی پایان در فراق مظلوم ترین مخلوق پروردگار، عالم را فرا گرفت تا به یاد بشر بیاورد که سده ها پیش انسانی از نسل پاکان در راه رسیدن به سعادت حقیقی به پیکار با دشمنان متعصب شتافت و آموزگار درس ایثار، شجاعت و ازخودگذشتگی در این عالم خاکی شد.
محرم در فرهنگ اسلامی یک تاریخ زنده است، اما نه تاریخ روزمره و عادی زندگی بلکه یک تحول عمیق و انقلاب تاریخ ساز است و سرفصل شروع حماسه های عاشورایی محسوب می شود.
امام حسین(ع) به حق، پرچمدار راستین اسلام ناب محمدی است که نشان داد انسان حقیقی هیچ گاه در برابر ظلم و ستم سر خم نخواهد کرد؛ والامقامی از خاندان اهل بیت(ع) که برای پیکار در برابر یزیدیان لحظه ای درنگ نکرد و جهانیان را به حیرت واداشت.
محرم ماه حماسه، شجاعت و رشادت و نماد ظلم ستیزی است. ماهی که مهم ترین رخداد جهان اسلام را در دل خویش نهان دارد و اینک با آن که سده ها از حادثه ی عاشورای حسینی می گذرد، هنوز واقعه ی کربلا دل ها را بی تاب می کند و اشک ها را بر چهره ها جاری می سازد.
امام حسین(ع) اگرچه با یزید مبارزه کرد، اما مبارزه ی بزرگ ایشان با جهل و گمراهی بود و این گونه است که حماسه ساز کربلا، آموزنده ی راه مبارزه با ستمکاران در تاریخ اسلام شد.
محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است، ماهی که قدرت حق، باطل را به ورطه ی نابودی کشاند. آری این ماه، ماه خونین خدا و شهیدکربلاست. قیام یاران اسلام عظمتی به بلندای تاریخ اسلام دارد که انسان ها را از هر دین و آیینی به حیرت واداشت و سرمشق بسیاری از نبردهای بزرگ بشریت شد.
آنچه در محرم به وقوع پیوست، تنها یک واقعه نیست، رخداد عاشورا فرهنگی جاودان و نقشه راه سعادت و جاودانگی است، مسیری که بزرگان دین اسلام برای حفظ عزت و شرف مسلمانان با سربلندی پیموده اند و در برابر ظلم ایستادگی کرده اند.
نام محرم همواره با رشادت های انسان هایی بزرگ همراه است، انسان هایی که در آن برهه حساس از وفاداری و جان نثاری دریغ نکردند و با خدا ترسی، هماهنگی و وفاداری، خالق حماسه ای بزرگ شدند. بزرگانی چون حضرت ابوالفضل(ع) که با شجاعت و جانبازی لقب سقای دشت کربلا را از آن خود کرد، او برای آوردن آب برای کودکان رفت اما نتوانست بازگردد و به شهادت رسید.
حضرت علی اکبر(ع) جوانی که در صورت و سیرت شبیه ترین مردم به رسول خدا(ص) بود و آن گاه که به میدان رفت امام حسین(ع) گفت:« خدایا شاهد باش که با این قوم، جوانی مبارزه می کند که از جهت سیرت و اخلاق و منطق شبیه ترین مردم به رسول توست...» او هم با دلاوری به دست دشمنان اسلام شهید شد.
شجاعت و شهامت قاسم بن حسن(ع) نوجوانی 14 ساله که عزم جهاد کرد و به میدان مبارزه رفت، دلیرانه جنگید و به شهادت رسید.
علی اصغر طفل 6 ماهه امام حسین(ع) که از شدت تشنگی می گریست و امام او را روی دست گرفت و فرمود: ای لشگر اگر بر من رحم نمی کنید پس بر این طفل رحم کنید که ناگهان حرمله تیری به جانب آن شیرخوار رها کرد.
امام خمینی معمار انقلاب ماه محرم را اینگونه توصیف کردند: «محرم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات رسانده که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است.»
ایشان در سخنانی دیگر اینچنین فرمودند: «محرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسلام زنده شد و از توطئه‏ عناصر فاسد و رژیم بنی امیه که اسلام را تا لب پرتگاه برده بودند، رهایی‏بخشید.»
آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری درباره ماه محرم فرمودند:«...در مورد مسأله محرم و عاشورا باید بگویم که روح نهضت ما و جهتگیری کلی و پشتوانه پیروزی آن همین توجه به حضرت ابی عبدالله (علیه الصلاة و السلام ) و مسایل مربوط به عاشورا بود شاید برای بعضی ها این مسأله قدری ثقیل به نظر برسد لیکن واقعیت همین است هیچ فکری - حتی در صورتی که ایمان عمیقی هم با آن همراه باشد- نمی توانست توده های عظیم میلیونی مردم را آن چنان حرکت بدهد که در راه انجام آن چه احساس تکلیف می کردند در انواع فداکاری ذره یی تردید نداشته باشند.»
ماه محرم در هرسال، مراسم پیروزی انقلاب کربلا است، یادآوری پیروزی این انقلاب زینت بخش هر سال و ماه به شمار می رود، این حماسه، بیانگر سنت انقلابی اسلام اصیل محسوب می شود و پرچم سرخ انقلاب کربلا تا ابدیت بر فراز بلندای تاریخ بشر همواره برافراشته است.
« تکلیف ما در آستانه شهر محرم الحرام چیست؟ تکلیف علمای اعلام و خطبای معظّم در این شهر چیست؟ در این شهر محرم، تکلیف سایر قشرهای ملت چی هست؟»
آموزه قیام حسینی در کلام امام (ره)
این بند تاکیدی از حضرت امام خمینی (س) برای درس آموزی از مکتب حضرت امام حسین(ع) است.
حضرت امام خمینی می فرمایند: سید الشهدا و اصحاب او و اهل بیت او آموختند تکلیف را: فداکاری در میدان، تبلیغ در خارج میدان. همان مقداری که فداکاری حضرت ارزش پیش خدای تبارک و تعالی دارد و در پیشبرد نهضت حسین- سلام اللَّه علیه- کمک کرده است، خطبه‏ های حضرت سجاد و حضرت زینب هم به همان مقدار یا قریب آن مقدار تأثیر داشته است.
سازمان تاکسیرانی اردبیل بر خود وظیفه میداند همزمان با آغاز ماه مبارک محرم با نصب پوستر ماه محرم بر روی تاکسی های شهر اردبیل ، و شرکت در مراسمات عزاداری و تشکیل دسته های عزاداری به وظیفه دینی و مذهبی خود عمل نموده و این ایام را جامه عزا بپوشد.

از تاکسیرانان نمونه شهر اردبیل تجلیل شد
      تاریخ :    1394/07/15     
از تاکسیرانان نمونه شهر اردبیل تجلیل شد
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل، در "همایش تجلیل از طلایه داران ترافیک ، فرهنگیاران ، همیاران پلیس و رانندگان نمونه " از نمونه های فرهنگی و ترافیکی که صبح روز سه شنبه-15 مهر ماه- در سالن همایش های پلیس راهنمایی و رانندگی ناجای اردبیل برگزار شد، زنجانی فرماندار اردبیل با بیان اینکه طی سال های گذشته شاهد خیزش بسیار خوبی در رواج فرهنگ غنی در امور حمل و نقل عمومی بودیم، گفت: این به این معناست که مردم پذیرفتند که سلامت آنها در گرو رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است .
در این مراسم که با حضور فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهر ، نماینده شهردار اردبیل ، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان ، رئیس پلیس راهور استان و جمعی از مدیران کل ادارات و نهادها تشکیل شد از رانندگان فعال و نمونه حمل و نقل درون شهری تجلیل بعمل آمد .
رحیم سعیدی در این مراسم گفت : ملاک انتخاب راننده نمونه بر اساس حسن خلق و حسن شهرت ، خدمات رسانی بهتر ، قانونمند بودن و رعایت آیین نامه راهور و سازمان تاکسیرانی ، مورد تائید راهور استان ، امانتداری و ... میباشد که پس از احراز این شرایط راننده نمونه انتخاب میگردد.
در این مراسم از سعیدی به پاس همکاری و اهتمام جدی در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی وسائل حمل و نقل عمومی تجلیل شد.
فرماندار اردبیل در این مراسم با تاکید بر لزوم ارتقا فرهنگ حمل و نقل عمومی از کلیه عوامل ذیربط در بهبود امورات وضعیت حمل و نقل عمومی شهر قدردانی کرد و گفت امید می رود در آینده برنامه ریزی ها و کارهای شایسته بهتری را در این خصوص شاهد باشیم.
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان نیز گفت : با تکیه بر مستندات آماری هر چه نزدیکتر می شویم شاهد رعایت شدن بیشتر مقررات از سوی رانندگان هستیم و این نشان دهنده نهادینه و تبدیل شدن این رویه به فرهنگ رانندگان است و این پیشروی به معنای توانمندی بخش آموزشی پلیس راهنمایی و رانندگی و قوت بخش آموزش هاست.
در این مراسم از دو تن از رانندگان نمونه تاکسی شهر اردبیل با اهداء لوح تقدیر و جوائز ارزنده قدردانی و تجلیل شد.

ضرورت تعامل و همکاری و دقت تاکسیرانان در امر سرویس دهی مدارس
      تاریخ :    1394/07/13     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از اجرای طرح تشدید بازرسی تاکسی های سرویس مدارس خبر داد.
رحیم سعیدی که اخیراً بعنوان سرپرست جدید سازمان تاکسیرانی اردبیل منصوب شده است در حاشیه اجرای این طرح گفت : بدون شک دانش آموزان عزیزان والدین خود هستند و صیانت از آنان دارای اهمیت ویزه می باشد و اهمیت دادن به آنان بمنزله ارزش دادن به آینده و جامعه است .
سعیدی در ادامه افزود : چند ویژگی مهم که در شکوفایی ، تبلور و رشد آینده فرزندان در بخش آموزش و تحصیل می تواند ایفای نقش کند که یکی از آنها حفظ سلامتی فرزندان از ابتدای خروج از منزل تا وارد شدن به مدرسه و محل تحصیل است که این امر نیز یکی از دغدغه های چالش بر انگیز اولیا و والدین و آموزش و پرورش می باشد و همواره آنان را نگران می کند .
سعیدی ادامه داد : یکی از عمده ترین تمرکز والدین در جابجایی فرزندان خود، تاکسی و سازمان تاکسیرانی است که این موضوع افتخاری برای جامعه حمل و نقل درون شهری (تاکسی ) می باشد و این وظیفه سنگینی است که اولیا محترم بر دوش سازمان تاکسیرانی قرار می دهند پس سازمان تاکسیرانی اردبیل نیز در قبال این انتظار ارزشمند بر خود وظیفه می داند تا به نحو احسن این مهم را به سرانجام برساند.
سعیدی در ادامه یاد آور شد مولفه های زیادی را برای تاکسی های سرویس مدارس وضع کردیم که تا بر اساس آن اقدام به سرویس دهی نمایند که از جمله آنها ایمنی کامل خودرو حایز شرایط بودن راننده ، بحث سرمایش و گرمایش خودرو ، متانت و وقار و پاکدامنی راننده ، دقت عمل در جابجایی دانش آموزان ، نظافت داخل خودرو منظم و مرتب بودن و وقت شناسی و از همه مهم تر دارای مجوز از سازمان تاکسیرانی با نصب برچسب سرویس مدارس و... از ارکان اصلی آن می باشد و انتضار داریم با این اوصاف رانندگان تاکسی با اشراف کامل به این موضوع بتوانند مطلوبترین ، بهترین وشایسته ترین خدمات رسانی را انجام دهند.
سعیدی با بیان اینکه رانندگانی که بدون اخذ مجوز از سازمان تاکسیرانی و نصب برچسب سرویس مدرسه اقدام به جابجایی دانش آموزان نمایند جلوگیری بعمل آمده و با خاطیان برابر آیین نامه انضباطی برخورد خواهد شد. لذا رانندگان عزیز و زحمت کش تاکسی که مبادرت به امر سرویس مدارس مینمایند در اسرع وقت نسبت به نصب برچسب اقدام نمایند تا مشکلی پیش نیاید.
سعیدی در پایان ضمن قدردانی از اولیا و والدین دانش آموزان در همکاری به این سازمان از آنان خواست تا در صورت مشاهده تخلف از سوی رانندگان تاکسی موضوع را با سازمان تاکسیرانی اردبیل در میان بگذارند.و از رانندگان محترم تاکسی نیز بخاطر همکاری و همراهی با سازمان تاکسیرانی سپاسگذاری کرد .


تجدید آگهی مزایده نگهداشت جایگاههای CNG
      تاریخ :    1394/05/21    فایل الحاقی دارد
کلیه شرایط در فایل الحاقی موجود می باشد
آگهی مزایده عمومی جایگاههای CNG
      تاریخ :    1394/04/30    فایل الحاقی دارد
آگهی مزایده عمومی نگهداری جایگاههای CNG
آگهی مزایده فروش ضایعات
      تاریخ :    1394/04/20    فایل الحاقی دارد
تجدید آگهی فروش ضایعات
تاکسیرانان اردبیل در راهپیمایی روز بزرگ قدس شرکت میکنند
      تاریخ :    1394/04/18     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در بیانیه ای از عموم مردم شریف اردبیل بویژه خانواده بزرگ تاکسیرانی اردبیل دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی عظیم روز قدس (آخرین جمعه ماه مبارک رمضان)بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب ، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای تجدید پیمان ببندند.
در این بیانیه آمده است : دست اندازی و تهاجم بی‌وقفه استکبار و صهیونیسم به حدود و کیان جهان اسلام، دیرزمانی است که به اشکال مختلف از جمله نظامی، فرهنگی، اقتصادی صورت می‌پذیرد و رژیم غاصب صهیونیستی نیز به نمایندگی از آن جبهه، این جنگ نیابتی در منطقه مهم خاورمیانه به عنوان قلب جهان اسلام را ظرف 66 سال گذشته، تدارک دیده است
ایمان زمانی گفت : پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با ابتناء بر خواست وارده مردمی ذیل اهداف رهایی بخش اسلام و تحت رهبری آگاه، مانعی بزرگ مقابل این تهاجم و چپاول منافع جهان اسلام توسط غرب و صهیونیسم ایجاد کرد.
حضرت امام خمینی (ره) با نگاه هوشمندانه به صحنه واقعی مبارزه علیه استکبار از ابتدای نهضت خود، صهیونیسم را عامل اصلی در نابسامانی اوضاع ایران در منطقه و جهان تشخیص دادند و این راهبرد اصولی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سطحی گسترده در منطقه، جهان اسلام و عرصه بین‌المللی، رنگ و بوئی اجرایی یافت که نهال‌های امیدوارکننده آنرا از شرق تا غرب عالم و... آمریکای لاتین شاهد هستیم.
زمانی ادامه داد : روز جهانی قدس راهبردی هوشمندانه برای مبارزه با جبهه استکبار در میدانی به وسعت جهانی است که نه تنها ملت مظلوم فلسطین، بلکه ملل مستضعف در جهان اسلام و عرصه گیتی را در برابر زیاده خواهی، دست اندازی و تجاوزکاری غرب و صهیونیسم به حرکت و خروش در می‌آورد.
از همین رو بی دلیل نیست که غرب و صهیونیسم از همان ابتدای آغاز نهضت حضرت امام (ره) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به اشکال مختلف خصومت و جنایت خود علیه اسلام، ملت ایران و رهبر آن را نشان دادند.
جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم‌های ریز و درشت بین‌المللی، جریان سازی‌های منحرف اسلامی از جمله طالبان و القاعده و داعش محدودیت‌های بین‌المللی در عرصه پیشرفت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، جنگ‌های عراق و افعانستان، بسیج بین‌المللی با اجیر کردن مشتی جاهل جنایت‌ پیشه در سوریه، تدارک وسیع در جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و جنگ فعلی در غزه ویمن و ... همه و همه با هدف توقف رو به رشد راه حیات بخش، انسان ساز و رهایی بخش مکتب خمینی (ره) در قالب انقلاب اسلامی است که خواب از چشم نازیبا و طمع‌آلود آنها گرفته است.
روز جهانی قدس راهبرد اصولی حل تمام مشکلاتی است که استکبار و صهیونیسم در جهان علیه منافع ملت‌های آزاده، ایجاد کرده‌اند. بدون شک اگر تمام آزادگان با تأسی به این راهبرد و بار خروش واقعی در برابر این تجاوزگری، عزم و صبری افزون اراده کنند این جنایت‌کاری چندروزه در غزه بر کارنامه سیاه صهیونیستها، شکستی دیگر افزون خواهد کرد و عید فطر را عید پیروزی مسلمین و مظلومین غزه و چه بسا شکست حتمی صهیونیسم در تمام عرصه‌ها را به ارمغان خواهد آورد.
اقامه نماز وحدت در صحن قبله اول موحدین به زعامت ولی امر مسلمین آرمانی دست نیافتنی نیست. اگر روز قدس با ابعاد جهانی و هدف‌گیری اصولی بصورت واقعی برپا شود.
زمانی در حمایت از مردم فلسطین ، ضمن گرامیداشت یاد و راه حضرت امام (ره) با تأکید بر ضرورت پیروی از ولایت امر و با امید به توفیق روزافزون دولت تدبیر و امید، از آحاد امت اسلامی در سراسر جهان به‌ویژه ملت بزرگ ایران علی الخصوص از جامعه حمل و نقل عمومی درون شهری کشور که همواره بار اصلی مبارزه علیه مطامع صهیونیستی را بر دوش خود تحمل کرده، می‌خواهد تا با حضور پرقوت و پرصلابت خود در روز جهانی قدس، چهره واقعی اسلام رهایی بخش را بار دیگر به نمایش گذارده و بنا بر فرمایش حضرت امام (ره) روز قدس را روز تمیز متعهدین به آرمان قدس از منافقینی همچون داعش و اربابان مستکبر و صهیونیستی آن که در غزه وحشی گری و جنایت می‌کنند قرار دهد.
توزیع افطاری توسط سازمان تاکسیرانی اردبیل در بین اقشار مختلف مردم
      تاریخ :    1394/04/14     
ایمان زمانی روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگارشهرداری اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان سازمان تاکسیرانی اردبیل به عنوان یک نهاد مردمی با همکاری و مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل در روزهای جمعه و شنبه مورخ 12و13/4 مقارن با 16و 17 رمضان اقدام به توزیع افطاری در بین اقشار مختلف مردم در مرکز شهر نمود.

وی افزود: یکی از اصالت ماه مبارک رمضان احسان کردن و نیکوکاری میباشد. چرا که در این ماه بر اساس روایات و احادیث ائمه اطهار (ع) به امر نیک و پسندیده و دستگیری از نیازمندان توصیه شده و از مومنان توانگر خواسته شده است به هر وسیله ای به نیازمندان یاری رسانند.

زمانی با بیان اینکه همه ساله از اول ماه مبارک رمضان تا آخر این ماه شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل با کمک و همکاری مناطق و سازمانهای تابعه اقدام به توزیع افطاری مینماید سازمان تاکسیرانی نیز به تبع وظیفه ی ذاتی خود در این امر خیر و خدا پسندانه شرکت می نماید.
زمانی در ادامه یادآور شد توزیع افطاری در ایام این ماه جایگاه و انتظارات خاصی را در بین روزه داران و میهمانان عزیز ایجاد کرده است و همه ساله سعی شده است تعداد روزه داران بیشتری از این طعام الهی بهره مند شوند.
زمانی در پایان با یادآوری اینکه در این ایام کلیه پرسنل سازمان در این ضیافت و توزیع افطاری شرکت میکنند از خداوند متعال برای روزه داران عزیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ایام مسئلت خواست.
برگزاری نشست مدیران عامل منطقه غرب کشور در اردبیل
      تاریخ :    1394/03/21     
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مسعود طبیبی پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران عامل سازمان‌های تاکسیرانی منطقه غرب کشور در اردبیل اظهار کرد: سال‌ها است که این ایده و تفکر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته تا بتوانیم همچون کشورهای دیگر تاکسی ویژه گردشگری را با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران و اهالی راه‌اندازی کنیم تا امکان بهره‌گیری از این ظرفیت فراهم آید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان اردبیل از هدف‌ها و مقاصد گردشگری است راه‌اندازی تاکسی‌های ویژه گردشگری در استان اردبیل در اولویت قرار گرفته و امیدواریم یک بستر و زمینه‌ای فراهم آید تا از این توانمندی بتوانیم بیشتر و بهتر استفاده کنیم.
این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر در کشورمان بیش از 320 هزار تاکسی فعالیت می‌کنند که بخشی از آنها فرسوده هستند.
طبیبی متذکر شد: اتحادیه تاکسیرانی کشور با توجه به ماموریت خود در پوشش کامل فعالان این عرصه سعی دارد تا با همراهی صاحبان تاکسی زمینه رضایتمندی مردم را فراهم کند که در این راستا ارائه خدمات کیفی‌تر مدنظر و مورد توجه است.
وی از راه‌اندازی تاکسی‌های ویژه مدارس در کنار گردشگری نیز خبر داد و گفت: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با آموزش و پرورش به امضا رسانده‌ایم قرار است از مهر ماه سال جاری سرویس‌های ویژه مدارس راه‌اندازی شود که برای مدارس دخترانه نیز سعی خواهیم کرد راننده زن انتخاب کنیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور از راه‌اندازی سایت این اتحادیه با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر و التکرونیکی به مردم خبر داد و افزود: در این سایت رانندگان منطقه، بخش‌های شهری و نوع خودرو مشخص شده و هموطنان می‌توانند نسبت به انتخاب آن اقدام کرده و زمینه ارائه سرویس‌های بهتر و مطلوب‌تر را فراهم کنند.
20 درصد تاکسی‌های کشور فرسوده و از رده خارج هستند
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور با اعلام اینکه حدود 20 درصد تاکسی‌های کشورمان فرسوده هستند و باید هر چه سریع‌تر با تدابیر دولت تدبیر و امید این شرایط تغییر پیدا کند، تصریح کرد: با دادن تهسیلات بانکی و دیگر مشوق‌های لازم سعی‌مان بر روان‌سازی ارائه خدمات در این حوزه است.
طبیبی با بیان اینکه باید سعی کنیم تا با مناسب‌سازی خودروهای تاکسی ارائه خدمات کیفی‌تر و بهره‌گیری از ناوگان تاکسیرانی ارتقا یابد، عنوان کرد: به طور متوسط افزایش قیمت بنزین سبب می‌شود تا هر راننده تاکسی در ماه 90 هزار تومان دچار ضرر و زیان شود که باید با تدابیری خاص از صاحبان تاکسی‌ها حمایت شود.
وی بیان کرد: به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست که رانندگان تاکسی از امتیازات خاص برای سرویس‌دهی به مردم برخوردار نباشند بلکه انتظار می‌رود در کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد صاحبان تاکسی برنامه‌ریزی‌ها به شکل منسجم انجام شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در این نشست مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اردبیل با بیان اینکه در استان اردبیل با کمترین نرخ صاحبان تاکسی به ارائه خدمات می‌پردازند اظهار کرد: اخیرا افزایش 20 تا 25 درصدی را در کرایه‌ها شاهد هستیم اما این افزایش نیز رانندگان تاکسی را قانع نمی‌کند.
ایمان زمانی فعال بودن بیش از 70 تاکسی بی‌سیم را در استان اردبیل یادآور شد و گفت: تاکسی‌های بی‌سیم در کمترین زمان و روزانه به بیش از 900 سفر درون شهری و برون شهری سرویس ارائه می‌کنند که امیدواریم این شرایط پیش از این تقویت شود.
زمانی – مهر
سرعین – مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل گفت: برنامه ای برای افزایش تعداد تاکسی در شهر اردبیل نداریم.
به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زمانی عصر جمعه در آئین اختتامیه همایش مدیران سازمانهای تاکسیرانی غرب کشور در سرعین اضافه کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار و 450 تاکسی گردشی، خطی و بیسیم در اردبیل فعالیت می کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از مسئولیت حمل و نقل درون شهری در مرکز استان برعهده تاکسی است، متذکر شد: در حال حاضر تنها ناوگان عمومی درون شهری اردبیل تاکسی و اتوبوس است.
وی با اشاره به نوسازی بخش عمده ای از ناوگان تاکسیرانی اردبیل متذکر شد: طی دو سال گذشته بیش از ۶۰۰ دستگاه تاکسی در اردبیل نوسازی شده که این روند همچنان تداوم خواهد یافت.
زمانی همچنین با اشاره به استقبال شهروندان از تاکسی‌های بیسیم در این شهر گفت: شرایط برای افزایش اینگونه تاکسی‌ها در مرکز استان فراهم است.
وی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ نفر در اردبیل از این تاکسی ها استفاده می کنند، متذکر شد: هم اکنون سرعت رسیدن تاکسی بیسیم به محل مسافر پنج الی شش دقیقه است که زمان بسیار خوبی است.


رژه بزرگ تاکسیرانان اردبیلی در روز سوم خرداد همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر.
      تاریخ :    1394/3/3     
رژه بزرگ تاکسیرانان اردبیل بمناسبت گرامیداشت فتح خرمشهر بطول 5 کیلومتر برگزار شد.
در این رژه که 100 نفر از تاکسیرانان اردبیلی حضور داشتند در گلزار شهدای بهشت فاطمه با نثار گل به روح بزرگ شهدای هشت سال دفاع مقدس خاتمه پذیرفت.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در این مراسم ضمن تبریک سالروز فتح خرمشهر در جمع تاکسیداران اردبیل گفت : بی تردید فتح خرمشهر، از دو جهت بسیارحایز اهمیت بود.نخست این که، با این پیروزی بزرگ، جنگ وارد مرحله نوینی شد و قوای اسلام با حمله‏ های کوبنده خود، مرحله به مرحله پیروزی‏ های تازه ‏ای را به ارمغان می‏ آوردند؛ دوم این که این فتح باعث شد که آمریکا و سایر قدرت‏های استعماری، حساب کار خود را بکنند و از موضع تهاجم و حمله، به موضع دفاع بیفتند. آنان پیش از این، می‏ پنداشتند که عراق خواهد توانست پس از پیروزی بر ایران، جای‏گزین رژیم دست نشانده سابق و ژاندارم منطقه که با انقلاب اسلامی از میان رفته بود، گردد تا حافظ و نگهبان منافع آنان در منطقه شود، اما پس از فتح خرمشهر نه تنها اندیشه تصرف ایران غیرممکن شد؛ بلکه ترس و وحشت سقوط صدام وجودشان را فرا گرفت و آن‏ها را وادار کرد که صدام را از سقوط نجات دهند. حماسه فتح خرمشهر حضرت امام خمینی رحمه‏ الله علیه را بر آن داشت تا به آن مناسبت پیام رسا و متینی را به این شرح صادر فرمودند: «این جانب، با یقین به آن که «ما النصر الا من عنداللّه‏» از فرزندان اسلام و قوای سلحشور مسلح که دست قدرت حق از آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیة‏اللّه‏ الاعظم ارواحنا لمقدمه الفدا را از چنگ گرگان آدم خوار که آلت‏هایی در دست ابرقدرتان، خصوصا آمریکای جهان خوارند، بیرون آورد و ندای اللّه‏ اکبر را در خرمشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم پرافتخار لااله الا اللّه‏ رابر فراز آن شهر خرم که با دست پلید جنایتکاران غرب به خون کشیده شده و خونین شهرنام گرفت، به اهتزاز در آورد، تشکر می‏کنم و آنان، فوق تشکر امثال من هستند. آنان به یقین مورد تقدیر ناجی بشریت و بر پاکننده عدل الهی در سراسر گیتی روحی لتراب مقدمه الفدا می‏باشند». سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر ، حماسه ماندگار بر تارک مبارزات مردم ایران است ، برای توصیف این روز عظیم ، باید در حال و هوای آن روزگاران بود و با یاد آن مردان آسمانی ، روحیه معنوی آنان را بیان کرد .سوم خرداد،نشان حريّت ماست و سبعيت كساني كه ما وپيشواي ما را به هيچ انگاشته بودند.فاطمه و امام و پيامبر و مكتب ما را نديده و ناديده گرفته بودند و همچنين واحدهاي درسي مكتب ما كه ايمان و اطاعت و پايداري بخشي از آن است را نخوانده بودند و نمي شناختند.اما ما شناسانديم نه براي يكي دو تا نوكر خوشگذران متكي به سرمايه ي مردم بينوايشان(چاههاي نفت) بلكه بر ايادي آنها كه روزگاري در جولان جنایتکارانه بودند.زمانی با بیان اینکه همه این تلاشها میتوان گفت کوچکترین قدم و حرکتی است که در مقابل آن حماسه عظیم و آن ایثارگری ها برداشته می شودگفت ؛ دین ما به آن فوز عظیم تمام نا شدنیست وپایانی نداردو ما همواره خود را مدیون از جان گذشتگی ، ایثار ، صداقت و جانبازی انسانهای وارسته ی دوران دفاع مقدس و حماسه فتح خرمشهر میدانیم چرا که فتح خرمشهر فتح دلها ، فتح نفس ، فتح خویشتن بود . و آنان اوج کمال به آن دست یافتند .زمانی گفت فتح خرمشهر تنها و فقط فتح یک شهر و یک منطقه نبود بلکه فتح یک دنیا بود .ما با این حماسه به همه جهانیان درس ایستادگی ، از جان گذشتگی و خود شناسی و پیروزی یاد دادیم ، به جهانیان یاد دادیم که با شناختن خویشتن ، عشق خدا را شناختیم و با معبود و معشوق خود به خواسته هایمان رسیدیم . .زمانی در پایان افزود ؛ با الهام از پایداری ها و ایستادگی های آن عزیزان ، حافظ ارزشهای خون شهدا و جانبازی ها و ایثار گری یادگاران دوران دفاع مقدس خواهیم ماند.
دادستان اردبیل:رانندگی تاکسی باید در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد
      تاریخ :    1394/02/24     

دادستان اردبیل:
رانندگی تاکسی باید در ردیف مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گیرد

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: رانندگان تاکسی با توجه به اینکه کار سخت و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند باید جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شوند.


ناصر عتباتی در نشست با رانندگان تاکسی در سالن ولایت اردبیل اظهار کرد: بارها در جلسات و نشست‌هایی که داشتیم اهمیت شغل رانندگان تاکسی را در همه زمینه‌ها مطرح کردیم و بر این باوریم که در این مسئولیت یک راننده تاکسی نباید بی‌تفاوت باشد، بلکه باید در قالب امر به معروف و نهی از منکر برخی از آسیب‌ها و دغدغه‌ها را به مخاطبانش گوشزد کند.
وی افزود: فضای جامعه و خانواده‌ها را بزه‌هایی همچون مواد مخدر، توسعه شبکه‌های ماهواره‌ای و ناهنجاری‌های متعدد تهدید می‌کند لذا باید به سمتی حرکت کنیم تا این آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها به حداقل برسد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به تشکیل پرونده‌های مهم در دادسرا که گاه آثار مخربی را برای خانواده‌ها به همراه دارد، گفت: ریشه بسیاری از این پرونده‌ها برگرفته از رفتارها و کنش‌هایی است که اغلب در شبکه‌های ماهواره‌ای وجود دارد.

عتباتی با هشدار به خانواده‌ها در استفاده از برنامه‌های این شبکه‌های ماهواره‌ای و خطراتی که نظام اجتماعی و خانوادگی را تهدید می‌کند، اضافه کرد: شایسته است یک راننده تاکسی که روزانه با هزاران نفر نشست و برخاست دارد در این زمینه روشنگری کرده و آگاه‌سازی را در این خصوص انجام دهد.

این مسئول اهمیت احساس مسئولیت و گوشزد کردن این مسائل را از طریق رانندگان تاکسی یادآور شد و ادامه داد: در کنار همه این برنامه‌ها باید راننده تاکسی یک فرد خویشتن‌دار باشد و با بالا بردن آستانه تحمل خود با صبر و بردباری با اقشار مختلف مردم رفتاری شایسته و زیبنده داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل یادآور شد: شهر و دیار اردبیل جایگاه خاصی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی دارد؛ به طوری که اردبیل را همواره به عنوان پایتخت تشیع، حسینیت و عشق به حضرت عباس (ع) می‌شناسند لذا باید همه رفتاری متناسب با این برجستگی‌ها و هویت اردبیل از خود نشان دهیم که در این بین مسئولیت یک راننده تاکسی سنگین است.

عتباتی از این شغل به عنوان کاری سخت و زیان‌آور یاد کرد و گفت: قطعاً پیگیری می‌کنیم تا حق و حقوق رانندگان تاکسی در این زمینه ادا شود و آنها از این مزایا بهره‌مند شده و بتوانند از حق و حقوق واقعی در این زمینه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در سیره پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت (ع) همواره بر خوشرویی تاکید شده؛ به طوری که پیامبر بزرگ اسلام که پس فردا بعثت ایشان است به رحمت، محبت و مودت شهره آفاق است و به عنوان پیروان این پیامبر نور و رحمت باید چنین خصایلی را از خود متجلی کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به برخی اتفاقات ناگوار به دنبال عصبانیت و رفتار نامناسب راننده تاکسی که در برخورد با مامور پلیس اتفاق می‌افتد، ادامه داد: پرونده‌ای اخیراً ارجاع شده بود که راننده تاکسی مامور پلیس را مورد ضرب و شتم قرار داده بود و بنده به عنوان مدعی‌العموم خواستار برخورد شدید با این راننده و همچنین باطل شدن پروانه فعالیت او شدم.

عتباتی اضافه کرد: افراد جامعه به راننده تاکسی اعتماد دارند و حتی ناموس و خانواده خود را به آنها می‌سپارند لذا انتظار می‌رود راننده ضمن حفظ امنیت و آرامش خود در رانندگی نسبت به حریم ‌نگه داشتن نوامیس مردم حساس باشد.

وی هرگونه بداخلاقی را در این حوزه غیرقابل قبول خواند و یادآور شد: مسئولیت سنگینی بر عهده همه رانندگان تاکسی است و آنها باید مدیریت یک شهر و مردمان آن را به خوبی در رفتار و منش خود متجلی کنند نه اینکه بخواهند با الفاظ نامناسب و خارج از شئون و گاه کوچه و بازاری و ایجاد فضای نامناسب در داخل تاکسی اعتماد مردم را از بین ببرند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با هشدار به برخی از رانندگان تاکسی که اقدام به پخش ترانه‌های مبتذل و همچنین رفتار زننده و غیرقابل قبول می‌کنند، گفت: در کنار همه این مسائل باید به معیشت رانندگان تاکسی نیز توجه شود و با افزایش منطقی نرخ کرایه‌ها درآمدهای آنها افزایش یابد.

عتباتی از پیگیری قرار گرفتن شغل رانندگان تاکسی در ردیف مشاغل سخت و افزایش کرایه‌های آنها با رایزنی‌های مسئولان امر خبر داد و افزود: در کنار همه این برنامه‌ریزی‌‌ها باید راننده تاکسی خود را ملزم به رعایت مبانی اخلاقی، شرعی و قانونی بداند.

وی در پایان سخنان خود تصریح کرد: همه باید با امنیت خاطر از تاکسی‌های عمومی استفاده کنند و در سالی که مزین به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت است انتظار می‌رود همه کارکنان نظام اسلامی خدمتگزار مردم بی‌ادعا و شایسته باشند.
شهرکهای جدید الاحداث زیر پوشش ناوگان تاکسیرانی قرار میگیرد
      تاریخ :    1394/02/17     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از ایجاد ایستگاه و خطوط تاکسی در شهرک های جدید الاحداث خبر داد. ایمان زمانی در این باره گفت : بمنظور رفاه حال شهروندان محترم و ساکنین شهرک های تازه تاسیس که به لحاظ موقعیت خاص شهرک ها و فاصله تا مرکز شهر و با توجه به اینکه تردد عزیزان همواره با مشکلاتی مواجه است لذا سازمان تاکسیرانی اردبیل بر اساس تاکیدات شهردار محترم ، تصمیمات متخذه هیئت مدیره محترم ، شورای سازمان و شورای اسلامی شهر اردبیل ایجاد ایستگاه هاو مسیرهای خطی در حد فاصل شهرک ها و مرکز شهر را در دستور کار خود قرار داده است .
زمانی در ادامه یادآور شد : اختصاص 40 دستگاه تاکسی با مدل های سمند و پژو 405 به مسکن مهر (پیله سحران) با ایجاد ایستگاه در شهرک و مرکز شهر (فلکه علی آباد) توانسته است مشکلات مربوط به تردد اهالی این منطقه را بر طرف نماید.زمانی با اشاره به این موضوع که هدف سازمان تاکسیرانی خدمت به شهروندان در هر نقطه از این شهر است گفت: امیدواریم بتوانیم کار خدمات رسانی را در همه شهرک ها به نحو احسن و مطلوب انجام دهیم.
زمانی ادامه داد در یک نظر سنجی میدانی ، نتیجه بدست آمده از این کار رضایتمندی شهروندان بوده است و این نتیجه همان قدر برای ما کافیست تا بیش از بیش در جلب رضایت آن عزیزان تلاش و همت گماریم.
زمانی افزود : با ادغام خطوط مبارزان – جهاد – شهرک سینا و افزایش تعداد ناوگان در این مسیر به تعداد 59 دستگاه تاکسی مشکل اصلی این منطقه نیز برطرف شد و سازمان در برنامه های آتی ، ایجاد خطوط و ایستگاه در سایر شهرک ها را در دستور کار خود قرار داده است .
وی ضمن تشکر از تاکسیرانان محترم که در این خطوط صمیمانه ما را در جابجایی مسافران یاری می نمایند از شهروندان عزیز خواست که هر چه بیشتر رانندگان و خادمان خود را در خدمات رسانی مطلوبتر همراهی نمایند
زمانی در پایان گفت : شهروندان عزیز میتوانند هرگونه نظر ، انتقاد ، پیشنهاد و شکایات خود را با شماره تلفن 33818180 بازرسی سازمان در میان بگذارند.
تاکسی های ویژه فرودگاه اردبیل نوسازی شدند
      تاریخ :    1394/01/30     
تاکسی های ویژه فرودگاه اردبیل نوسازی شدند
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر اردبیل از نوسازی تعداد 40 دستگاه تاکسی ویژه فرودگاه اردبیل تا پایان سال 93 خبر داد.
ایمان زمانی گفت : با عنایت به توریستی بودن شهر اردبیل و ورود گردشگران داخلی و خارجی به این شهر از طریق راه هوایی ، سازمان تاکسیرانی اردبیل از سال 1390 در صدد تبدیل به احسن و نوسازی تاکسیهای فرودگاه بود که پس از پیگیری های مستمر کلیه تاکسی های ویژه فرودگاه تا آخر سال 93 نوسازی شدند.
زمانی در ادامه با اشاره به اینکه تامین ایمنی و راحتی میهمانان و گردشگران در داخل تاکسی به هنگام جابجایی آنان از فرودگاه تا مقصد یکی از اساسی ترین دغدغه های سازمان میباشد گفت توجه ویژه و خاص به این موضوع در دستور کار قرار گرفته و رانندگان تاکسی فرودگاه مثل همیشه بطور منظم ، مرتب و با لباس فرم یکدست کار خدمات رسانی را انجام می دهند.
زمانی در ادامه یادآور شد سازمان تاکسیرانی اردبیل با مشارکت و همکاری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان کلاسهای آموزشی و توجیهی مختلفی در زمینه های توریستی و گردشگری در چند مرحله برگزار کرده است.که توسط اساتید مجرب تدریس شده است.
زمانی در پایان افزود کلیه ناوگان تاکسی فرودگاه اردبیل به سمند مدلEF7 تبدیل شده است و این سازمان همواره آماده هست در صورت نیاز ناوگان و افزایش تعداد پروازها نسبت به افزایش تعداد تاکسیها اقدام نماید.
آگهی مزایده جایگاه CNG کوثر سازمان تاکسیرانی اردبیل
      تاریخ :    1394/01/29    فایل الحاقی دارد
اسناد در فایل الحاقی موجود است
برگزاری دوره های توانمندسازی نیروهای انسانی و گردشگری برای رانندگان تاکسی
      تاریخ :    1393/12/16     
برگزاری دو دوره کلاس آموزشی در حوزه گردشگری و استقبال از میهمانان نوروزی برای رانندگان تاکسی فرودگاه ، تاکسی بیسیم و تاکسی شهری شهر اردبیل
در آستانه نزدیک شدن به عید نوروز و سال نو لزوم آشنایی رانندگان تاکسی اردبیل با فنون گردشگری و استفبال از میهمانان نوروزی قوت گرفت.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از برگزاری دو دوره کلاس آموزشی و توجیهی رانندگان در حوزه توانمند سازی نیروی انسانی و گردشگری برای رانندگان تاکسی خبر داد
به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی اردبیل این دوره ها با همکاری فرمانداری اردبیل ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان و توسط سازمان تاکسیرانی اردبیل به اجرا درآمد.
این دوره ها در حول محور سه موضوع (مهارتهای فردی و ارتباطی، مبانی و کلیات در حمل و نقل عمومی و مشتری مداری و نحوه برخورد با گردشگران ) مطرح گردید و تبادل افکار و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید.
بر این اساس تراکتها و بروشورهای لازم تهیه و در اختیار رانندگان محترم تاکسی قرار میگیرد تا استقبال از گردشگران و میهمانان نوروزی به نحو شایسته به انجام برسد.
زمانی گفت : در پایان این دوره ها به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی اعطا می شود.
در این دوره ها 200 نفر از رانندگان تاکسی آموزش های لازم را دیدند.

اجرای رژه تاکسیرانان اردبیل در روز 12 بهمن
      تاریخ :    93/11/12     
همزمان با ورود تاریخی بنیانگذارکبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی ، کاروان تاکسیرانان اردبیل طول مسیر میدان بسیج تا میدان جهاد را پیمودند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل با تبریک ایام مبارک دهه فجر و سالگشت ورود حضرت امام (ره) در خصوص این رژه بزرگ گفت : این مراسم که همه ساله در روز 12 بهمن به اجرا در می آید تعداد 150 نفر از رانندگان تاکسی در آن شرکت می نمایند و با نصب پرچم و پوستر دهه فجر و روشن نمودن چراغ خودروها یشان طول مسیر تعیین شده را می پیمایند.
زمانی در ادامه افزود : تاکسیرانان اردبیلی هر سال در آستانه ورود به ماه بهمن ماه پیروزی خون بر شمشیر با شور و شوق خاصی به استقبال این ماه میروند .
زمانی خطر نشان کرد امسال نیز همچون سالهای قبل این مانور ، با شکوه هر چه تمام و با شور و حال حماسی به اجرا درآمد تا یکبار دیگر انسجام همدلی و همبستگی خود را با آرمان های انقلاب و رهبری را به اثبات برسانیم.
زمانی در پایان این مراسم بزرگ از تاکسیرانان شرکت کننده در این مراسم سپاسگذاری کرده و خاطر نشان کرد به پاس قدردانی از زحمات این عزیزان لوح یادبودی از سوی سازمان تاکسیرانی اردبیل به آنان اهدا می شود.
طرح یاوران نماز توسط سازمان تاکسیرانی اردبیل کلید خورد
      تاریخ :    1393/11/01     
طرح یاوران نماز توسط تاکسیرانان شهر اردبیل کلید خورد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از اجرای طرح یاوران نماز توسط تاکسیرانان اردبیل خبر داد و گفت : این طرح که با همت ستاد اقامه نماز استان و شهرداری اردبیل برگزار میشود و مجری آن سازمان تاکسیرانی اردبیل می باشد.
زمانی در ادامه افزود : در اولین نشست عمومی معارف نماز 90 نفر از رانندگان تاکسی شرکت کردند .

حجت الاسلام زارعی در این نشست گفت :
رانندگان تاكسی مفاهیم ارزشمند نماز را انتقال دهند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اردبیل، در این نشست که با همکاری ستاد اقامه نماز استان و در محل فرهنگسرای انقلاب شهرداری برگزار شد، استاد مرکز تخصصی نماز قم در سخنانی ضمن تشریح مباحثی در ارتباط با اهمیت اقامه نماز و ترویج فرهگ نماز، از وسایل حمل و نقل عمومی بخصوص تاکسی ها به عنوان دانشگاه عمومی یاد کرد و افزود: رانندگان زحمت کش این وسایل نیز در اصل استادان این دانشگاه هستند که می توانند در انتقال مفاهیم ارزشمند نماز به جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
حجت الاسلام علی زارعی با اذعان به اینکه اطلاعات عمومی رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی به دلیل چهره به چهره بودن همیشگی با مردم؛ بیشتر از سایر صنف ها می باشد، تصریح کرد: به لحاظ ارتباط دائم مردم با این وسیله حمل و نقل، حتی نوع اصوات، نوشته ها و گفت و گوهای صورت گرفته در داخل تاکسی ها نیز می تواند بر عموم استفاده کنندگان از این وسیله تأثیرگذار باشد.
زارعی قلب انسان ها را نیازمند آرامش دانست و با طرح این سوال که چه چیزی می تواند بهتر از نماز و صوت قرآن برای انسان آرامش قلبی ایجاد کند، تأکید کرد: رانندگان زحمت کش تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل عمومی حداقل هنگام پخش قرآن و اذان می توانند با روشن نگهداشتن رادیو خودرو، این آرامش معنوی و در کنار آن مفاهیم ارزشمند نماز را به شهروندان استفاده کننده از تاکسی انتقال دهند.
وی در باب اهمیت نماز و ترویج فرهنگ نماز اضافه کرد: خداوند متعال برکت رزق و روزی را هم در نماز قرار داده و در اهمیت نماز همین بس که بدانیم 124 هزار پیغمبر به خاطر نماز مبعوث شده اند و حرمت همه بزرگان دینی ما نیز به نمازشان است.استاد مرکز تخصصی نماز قم خاطرنشان کرد: داشتن تحمل، توکل و اطمینان از فواید مهم نماز خواندن است و لذا اصلاح نماز خود و ترویج فرهنگ نماز در تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل عمومی برای دیگر شهروندان، می تواند اقدام مهم رانندگان متدین و زحمت کش ما باشد.
زارعی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری فرهنگ حسینی شهر اردبیل، اظهار کرد: برخی از علمای قم در خواب دیده بودند که حضرت زهرا(س) فرموده اند در عزای ما اهل بیت(ع) همچون اردبیلی ها گریه کنید که این خود نشانگر جایگاه معنوی این شهر و ساکنین آن است.
وی شخصیت های برجسته دینی استان اردبیل همچون مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی، مقدس اردبیلی، آیت ا... مشکینی و ... را خاطرنشان کرد و گفت: همانگونه که فرهنگ حسینی از اردبیل آغاز و در کل کشور و حتی خارج از کشور تبلیغ شده است، باید تبلیغات نماز هم از اردبیل آغاز شود.
زراعی در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه باید برای نماز هزینه کنیم، ابراز داشت: نمازی ارزش دارد که به خاطر آن کارمان را تعطیل کنیم نه آن نمازی که از سر بیکاری و یا از سر ترس بخوانیم.به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل، مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل نیز در این نشست ضمن تقدیر از حضور حجت الاسلام زارعی و رانندگان تاکسی فعال شهر اردبیل در نشست عمومی معارف نماز، با اشاره به فرمایش حضرت پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: نسبت نماز به دین به مانند نسبت سر به بدن است.
الله شکر عبدی اهمیت خواندن نماز در اول وقت را یادآوری کرد و افزود: یک راننده تاکسی روزانه با صدها نفر در ارتباط است و لذا نقش وی تنها در انتقال مسافر به مقصد خلاصه نمی شود و انتقال پیام های دینی به شهروندان بویژه فرهنگ نماز نیز می تواند بخشی از مسؤولیت های فعالان در عرصه حمل و نقل عمومی باشد.
وی از رانندگان تاکسی به عنوان یاوران نماز یاد کرد و با اذعان به اینکه هدف از برگزاری این نشست نیز تلاش برای تبلیغ نماز است، افزود: این بدان معنی است که رانندگان تاکسی علاوه بر آنکه خود آشنا به مفاهیم و ارزش نماز هستند می توانند این مفاهیم را به خوبی به مردم نیز انتقال دهند.

شعار تاکسیران امین مردم است بر روی تاکسیهای شهر اردبیل نصب شد
      تاریخ :    93/09/17     
برچسب شعار " تاکسیران امین مردم است " در تاکسیهای شهر اردبیل نصب شد.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل گفت : کمترین تعبیری که از حس امانتداری رانندگان صادق تاکسی میتوان بیان کرد همین شعار میتواند باشد. ارزش کار تاکسیرانان امانتدار که با نفسی پاک انجام میگیرد با هیچ اجری قابل قیاس نبوده و با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست و هیچ اجری بالاتر از اجر خداوند متعال برای آن نمیتوان عنوان کرد لذا این کار خدا پسندانه تاکسیرانان ستودنی است.
زمانی در ادامه از رانندگان امانتدار نیز به عنوان حافظان اموال و نوامیس مردم یاد کرد و گفت : رانندگان تاکسی با برگرداندن اموال و اشیای به جا مانده ی مردم در تاکسی به صاحبانشان به شعار «تاکسیرانان امین مردم هستند» صحه گذاشته و خود و جامعه حمل و نقل عمومی را در نزد مردم سربلند و سرافراز می‌کنند.
زمانی خاطر نشان کرد : کمتر قشری را سراغ داریم که مانند تاکسیرانان در حفظ و صیانت از حقوق حقه مردم به ویژه اشیای گم شده آنها احساس مسئولیت کرده و با تمام وجود به انجام آن عشق ورزند.
زمانی در پایان ، نصب چنین برچسب هایی را در تاکسیها یک کار فرهنگی و اجتماعی تلقی ، و یاد آور شد : سازمان با این کار ، فرهنگ امانتداری را در بین اقشار مختلف جامعه رواج داده و اعتماد تاکسیران را بعنوان میزبان امین نسبت به میهمانان و شهروندان مطرح میکند.
همایش بزرگ تاکسیرانان در اردبیل برگزار شد
      تاریخ :    93/09/29     
همزمان با 26 آذر روز ملی حمل و نقل ، همایش بزرگ تاکسیرانان اردبیل برگزار شد.
این همایش با حضور 650 نفر از تاکسیرانان و خانواده های محترم آنان در مجتمع فرهنگی فدک برگزار شد.
در این مراسم فرماندار محترم، شهردار محترم اردبیل ، رییس پلیس محترم راهور استان و شهرستان اردبیل رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اردبیل ، دبیران محترم شورای ترافیک استان و شهرستان و مدیران محترم ادارات استان حضور داشتند.
اولین سخنران این مراسم شهردار اردبیل بود که ضمن خیر مقدم گویی به حضار محترم از اهمیت حمل و نقل عمومی سخن گفت و از عنایت و توجه استاندار و فرماندار محترم در این خصوص و همچنین زحمات مدیریت و پرسنل سازمان تاکسیرانی اردبیل قدردانی نمود و بر کمیت و کیفیت خدمات رسانی تاکید کرد.
فرماندار اردبیل بعنوان دومین سخنران این مراسم ضمن تشکر از برگزاری این همایش بر لزوم همکاری همه ارگانهای ذینفع در هر چه بهتر شدن وضعیت حمل و نقل درونشهری تاکید کرد و گفت شورای ترافیک استان بدنبال روان سازی ترافیک شهر میباشد.
زنجانی گفت : یکی از سیاستهای ترافیکی این است که شهروندان را بیش از پیش به استفاده از وسیله حمل و نقل همومی سوق دهیم که لازمه آن به سهولت در اختیار گذاشتن اسباب حمل و نقل عمومی برای شهروندان است.
زنجانی در ادامه افزود یکی از دغدغه های رانندگان تاکسی همخوانی دخل و خرج آنان است که باید اساسا به آن پرداخته بشود.
در ادامه مراسم ، رییس پلیس محترم راهور شهرستان اردبیل نیز ضمن ابراز سپاس از رانندگان تاکسی بویژه مدیریت سازمان تاکسیرانی در همکاری و همیاری با پلیس راهور در سطح شهر ، از رانندگان تاکسی و همچنین خانواده های آنان به عنوان جامعه فرهنگی سیار و موثر نام برد و گفت رانندگان تاکسی و خانواده های آنان همواره میتوانند باعث ایجاد آرامش و پیاده سازی فرهنگ صحیح در بحث حمل و نقل عمومی باشند.
در ادامه این همایش از رانندگان نمونه تاکسی با اهداء لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.
در حاشیه این مراسم به قید قرعه به 14 نفر از رانندگان و خانواده های آنان هدایای ارزشمند اهدا گردید.
در پایان این مراسم مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ضمن قدردانی از حضور گرم و پر شور رانندگان تاکسی و خانواده های آن در این همایش ، آرزوی خوشروزی برای آنان نمود.
زمانی همچنین از فرماندار محترم ،رییس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اردبیل، شهردار محترم ، دبیران محترم شورای ترافیک استان و شهرستان ،شورای محترم سازمان ،اعضاء هیئت مدیره ، کمیته انضباطی ، معاونت محترم قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ، پلیس راهور استان و شهرستان اردبیل و همچنین از سایر نهادهای ذیربط سپاسگزاری کرد.
تلاش سازمان تاکسیرانی اردبیل برای نجات درختان در حال شکست.
      تاریخ :    1393/07/29     
پرسنل سازمان تاکسیرانی اردبیل به نجات شاخه های در حال شکست درختان شتافتند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل بارش برف سنگین در اردبیل که منجر به شکست شاخه های درختان شد پرسنل سازمان تاکسیرانی اردبیل را بر آن داشت تا در زیر بارش برف در صبحگاه روز دوشنبه به کمک شهرداری اردبیل بسیج شوند تا از شکست درختان جلوگیری کنند .
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در این باره گفت : درختان مایه طراوت و شادابی محیط هستند و سالها طول میکشد تا تا یک نهال به یک درخت تبدیل شود و چه زحمت هایی که بر آن کشیده نمی شود پس دور از انصاف است که اجازه دهیم به این راحتی و سادگی این درختان آسیب ببینند.
زمانی در ادامه افزود :هر انسانی به عنوان یک شهروند وظیفه دارد تا در این شرایط به سهم خود از این درختان محافظت و پاسداری کند .
ایمان زمانی در پایان بر لزوم حفظ و نگهداری درختان تاکید کرد و افزود حفاظت از درختان به منزله حفاظت از زندگی است و در صورت از دست دادن آنها ، سبزینه گی و طروات محیط زندگی خویش را از دست خواهیم داد و ما همواره باید سایر ارگانها و نهادهای ذیربط در این زمینه را یاری رسانیده و از هیچ تلاشی دریغ ننماییم.
تجدید آگهی جایگاه cng
      تاریخ :    1393/07/27    فایل الحاقی دارد
تجدید آگهی
از رانندگان نمونه تاکسی تجلیل شد
      تاریخ :    1393/07/23     
از رانندگان نمونه تاکسی شهر اردبیل تجلیل شد
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل، در مراسم تجلیل از نمونه های ترافیکی که صبح روز یکشنبه-20 مهر- در سالن همایش های پلیس راهنمایی و رانندگی ناجای اردبیل برگزار شد، زنجانی فرماندار اردبیل با بیان اینکه طی سال های گذشته شاهد خیزش بسیار خوبی در رواج فرهنگ غنی در امور حمل و نقل عمومی بودیم، گفت: این به این معناست که مردم پذیرفتند که سلامت آنها در گرو رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.
در این مراسم که با حضور فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهر ، شهردار اردبیل ، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان ، رئیس پلیس راهور استان و جمعی از مدیران کل ادارات تشکیل شد از رانندگان فعال و نمونه حمل و نقل درون شهری تجلیل بعمل آمد.
زمانی در این مراسم افزود : ملاک انتخاب راننده نمونه بر اساس حسن خلق و حسن شهرت ، خدمات رسانی بهتر ، قانونمند بودن و رعایت آیین نامه راهور و سازمان تاکسیرانی ، مورد تائید راهور استان ، امانتداری و ... میباشد که پس از احراز این شرایط راننده نمونه انتخاب میگردد
در این مراسم زمانی مدیر عامل سازمان نیز بعنوان مدیر نمونه و فعال در زمینه حمل و نقل و ترافیک برگزیده شد.
فرماندار اردبیل در این مراسم با تاکید بر لزوم ارتقا فرهنگ حمل و نقل عمومی از کلیه عوامل ذیربط در بهبود امورات وضعیت حمل و نقل عمومی شهر قدردانی کرد و گفت امید می رود در آینده برنامه ریزی ها و کارهای شایسته بهتری را در این خصوص شاهد باشیم .
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان نیز گفت : با تکیه بر مستندات آماری هر چه نزدیکتر می شویم شاهد رعایت شدن بیشتر مقررات از سوی رانندگان هستیم و این نشان دهنده نهادینه و تبدیل شدن این رویه به فرهنگ رانندگان است و این پیشروی به معنای توانمندی بخش آموزشی پلیس راهنمایی و رانندگی و قوت بخش آموزش هاست.
در این مراسم از 7راننده نمونه تاکسی با اهداء لوح تقدیر و جوائز ارزنده قدردانی و تجلیل شد.

رانندگان تاکسی شهر اردبیل با مهر به استقبال مهر رفتند
      تاریخ :    93/07/01     
تاکسیرانان اردبیلی با مهر به استقبال مهر رفتند .
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در آستانه آغاز سالتحصیلی جدید در جمع تاکسیرانان اردبیل ضمن تبریک آغاز سالتحصیلی به فرزندان تاکسیرانان آرزوی موفقیت و بهروزی در فرا گیری علم و دانش بای آن عزیزان کرد و گفت : فرزندان ما نوردیده ما هستند و وظیفه سنگینی بر دوش ماست تا آینده این خاک و بوم را با دستان این عزیزان به اوج و شکوفایی برسانیم.
وی ادامه داد : با عنایت به اینکه با آغاز سالتحصیلی همواره با ترافیک سنگینی در شهر مواجه میباشیم و از طرفی نقل و انتقال دانش آموزان عزیز یکی از مهم ترین دغدغه ما میباشد لذا بر همه واجب است تا با تمام قوا سعی در تسهیل امورات انتقال دانش آموزان و روان سازی ترافیک شهر بکوشیم .
زمانی خاطر نشان کرد : سازمان تاکسیرانی اردبیل و تاکسیرانان محترم حسب وظیفه از اولین ساعات آغازین سالتحصیلی با نصب برچسب سرویس مدارس بر روی تاکسیهای خود بصورت جدی کار جابجایی دانش آموزان را به نحو احسن انجام میدهند.
وی در ادامه تاکید کرد : با توجه به اینکه قسمت عمده کار سرویس دهی مدارس به عهده سازمان تاکسیرانی گذاشته شده است لذا از کلیه رانندگان محترم تاکسی خواست تا در صورت سرویس دهی هر چه سریعتر نسبت به دریافت برچسب سرویس مدارس از تعاونی تاکسیرانی اردبیل اقدام نمایند و در صورت عدم نصب برچسب با رانندگان خاطی برخورد خواهد شد .
مدیر عامل سازمان درادامه از اولیا محترم دانش آموزان خواست تا همکاری بیشتر را در جذب سرویس مدارس با این سازمان بعمل آورند و هر گونه سرویس دهی تاکسی را خارج از مقررات را در اسرع وقت به سازمان تاکسیرانی اطلاع دهند تا هرگونه سرویس دهی به دانش آموزان با صدور مجوز این سازمان صورت گیرد.
زمانی در پایان گفت : اطمینان خاطر داریم سازمان تاکسیرانی اردبیل امسال با نظارت عالی بر عملکرد سرویس مدارس ، خاطری آسوده برای والدین این عزیزان فراهم بیاورد
آگهی جایگاههای سی ان جی
      تاریخ :    26/06/93    فایل الحاقی دارد
به فایل الحاقی مراجعه کنید
آگهی مزایده مغازه مکانیکی
      تاریخ :    25/06/93    فایل الحاقی دارد
آگهی مزایده مغازه مکانیکی
آگهی مزایده مغازه ( بیمه محوطه سازمان)
      تاریخ :    25/06/93    فایل الحاقی دارد
آگهی مزایده مغازه ( بیمه محوطه سازمان)
آگهی مزایده جایگاههای سی ان جی
      تاریخ :    1393/6/20    فایل الحاقی دارد
آگهی مزایده جایگاهها
آگهی مزایده یک باب مغازه
      تاریخ :    93/06/06    فایل الحاقی دارد
سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی اردبیل در نظر دارد به استناد مجوز حاصله از هیئت مدیره محترم سازمان به شماره 2415 مورخه 18/05/93 نسبت به واگذاری یک باب مغازه واقع در 25 متری ترمینال بصورت اجاره با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط اقدام نماید.
تاکسیران اردبیلی بعنوان راننده نمونه کشوری انتخاب شد.
      تاریخ :    1393/05/20    فایل الحاقی دارد
تاکسیران اردبیلی بعنوان راننده نمونه کشوری انتخاب شد.
مددیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در گفتگو با خبر نگار شهرداری اردبیل گفت : سازمان تاکسیرانی اردبیل بمنظور ارج نهادن به زحمات ارزشمند تاکسیرانان عزیز و ترغیب و تشویق آنان ، هر هفته تعداد دو نفر از تاکسیرانان را بعنوان راننده نمونه انتخاب و مورد تشویق قرار میدهد و این عزیزان به اتحادیه تاکسیرانیهای کشور معرفی و از سوی اتحادیه نیز مورد تشویق قرار میگیرند .
زمانی افزود : راننده نمونه بر اساس یک سری آیتم هایی از قبیل امانتداری – حسن خلق و غیره سنجیده می شوند .
وی در ادامه یاد آور شد : این هفته نیز دو نفر از رانندگان گرامی بنام های ( آقایان : جابر روینده و قهرمان شکری ) بعنوان راننده نمونه انتخاب و به اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور معرفی شدند که از بین این دو نفر آقای جابر روینده بعنوان تاکسیران برتر کشور انتخاب گردید.
زمانی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات این عزیزان در امر خدمت رسانی و سرویس دهی مناسب به شهروندان عزیز ابراز امیدواری خود را از تداوم حرکت های خداپسندانه رانندگان محترم که به نوعی مورد رضایت مردم عزیز نیز می باشد را اعلام و افزود سازمان تاکسیرانی اردبیل همواره آماده هست تا از تاکسیرانان نمونه به نحو احسن تقدیر و سپاسگذاری خود را بعمل آورد.
برگزاری کلاسهای پیشگیری از جرم با همکاری معاونت محترم قضایی و پیشگیری دادگستری استان
      تاریخ :    1393/5/1    فایل الحاقی دارد
کلاس آموزشی رانندگان تاکسی
تاکسیرانان اردبیل در راهپیمایی روز بزرگ قدس شرکت میکنند
      تاریخ :    1393/04/30     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در بیانیه ای از عموم مردم شریف اردبیل بویژه خانواده بزرگ تاکسیرانی اردبیل دعوت کرد تا در مراسم راهپیمایی عظیم روز قدس (آخرین جمعه ماه مبارک رمضان)بار دیگر با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب ، مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای تجدید پیمان ببندند.
در این بیانیه آمده است :
دست اندازی و تهاجم بی‌وقفه استکبار و صهیونیسم به حدود و کیان جهان اسلام، دیرزمانی است که به اشکال مختلف از جمله نظامی، فرهنگی، اقتصادی صورت می‌پذیرد و رژیم غاصب صهیونیستی نیز به نمایندگی از آن جبهه، این جنگ نیابتی در منطقه مهم خاورمیانه به عنوان قلب جهان اسلام را ظرف 66 سال گذشته، تدارک دیده است.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با ابتناء بر خواست وارده مردمی ذیل اهداف رهایی بخش اسلام و تحت رهبری آگاه، مانعی بزرگ مقابل این تهاجم و چپاول منافع جهان اسلام توسط غرب و صهیونیسم ایجاد کرد.
حضرت امام خمینی (ره) با نگاه هوشمندانه به صحنه واقعی مبارزه علیه استکبار از ابتدای نهضت خود، صهیونیسم را عامل اصلی در نابسامانی اوضاع ایران در منطقه و جهان تشخیص دادند و این راهبرد اصولی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سطحی گسترده در منطقه، جهان اسلام و عرصه بین‌المللی، رنگ و بوئی اجرایی یافت که نهال‌های امیدوارکننده آنرا از شرق تا غرب عالم و... آمریکای لاتین شاهد هستیم.
روز جهانی قدس راهبردی هوشمندانه برای مبارزه با جبهه استکبار در میدانی به وسعت جهانی است که نه تنها ملت مظلوم فلسطین، بلکه ملل مستضعف در جهان اسلام و عرصه گیتی را در برابر زیاده خواهی، دست اندازی و تجاوزکاری غرب و صهیونیسم به حرکت و خروش در می‌آورد.
از همین رو بی دلیل نیست که غرب و صهیونیسم از همان ابتدای آغاز نهضت حضرت امام (ره) و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به اشکال مختلف خصومت و جنایت خود علیه اسلام، ملت ایران و رهبر آن را نشان دادند.
جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم‌های ریز و درشت بین‌المللی، جریان سازی‌های منحرف اسلامی از جمله طالبان و القاعده و داعش محدودیت‌های بین‌المللی در عرصه پیشرفت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، جنگ‌های عراق و افعانستان، بسیج بین‌المللی با اجیر کردن مشتی جاهل جنایت‌ پیشه در سوریه، تدارک وسیع در جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و جنگ فعلی در غزه و... همه و همه با هدف توقف رو به رشد راه حیات بخش، انسان ساز و رهایی بخش مکتب خمینی (ره) در قالب انقلاب اسلامی است که خواب از چشم نازیبا و طمع‌آلود آنها گرفته است.
روز جهانی قدس راهبرد اصولی حل تمام مشکلاتی است که استکبار و صهیونیسم در جهان علیه منافع ملت‌های آزاده، ایجاد کرده‌اند. بدون شک اگر تمام آزادگان با تأسی به این راهبرد و بار خروش واقعی در برابر این تجاوزگری، عزم و صبری افزون اراده کنند این جنایت‌کاری چندروزه در غزه بر کارنامه سیاه صهیونیستها، شکستی دیگر افزون خواهد کرد و عید فطر را عید پیروزی مسلمین و مظلومین غزه و چه بسا شکست حتمی صهیونیسم در تمام عرصه‌ها را به ارمغان خواهد آورد.
اقامه نماز وحدت در صحن قبله اول موحدین به زعامت ولی امر مسلمین آرمانی دست نیافتنی نیست. اگر روز قدس با ابعاد جهانی و هدف‌گیری اصولی بصورت واقعی برپا شود.
سازمان تاکسیرانی اردبیل در حمایت از مردم فلسطین ضمن گرامیداشت یاد و راه حضرت امام (ره) با تأکید بر ضرورت پیروی از ولایت امر و با امید به توفیق روزافزون دولت تدبیر و امید، از آحاد امت اسلامی در سراسر جهان به‌ویژه ملت بزرگ ایران که همواره بار اصلی مبارزه علیه مطامع صهیونیستی را بر دوش خود تحمل کرده، می‌خواهد تا با حضور پرقوت و پرصلابت خود در روز جهانی قدس، چهره واقعی اسلام رهایی بخش را بار دیگر به نمایش گذارده و بنا بر فرمایش حضرت امام (ره) روز قدس را روز تمیز متعهدین به آرمان قدس از منافقینی همچون داعش و اربابان مستکبر و صهیونیستی آن که در غزه وحشی گری و جنایت می‌کنند قرار دهد.
زمانی از توزیع افطاری برای روزه داران عزیز در ایام مبارک رمضان خبر داد
      تاریخ :    1393/04/28     
ایمان زمانی روزسه شنبه در گفت و گو با خبرنگارشهرداری اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان سازمان تاکسیرانی اردبیل به عنوان یک نهاد مردمی با همکاری و مساعدت شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل در روزهای سه شنبه و چهار شنبه مورخ 23و24 اقدام به توزیع افطاری در بین اقشار مختلف مردم در مرکز شهر نمود.

وی افزود: یکی از اصالت ماه مبارک رمضان احسان کردن و نیکوکاری میباشد. چرا که در این ماه بر اساس روایات و احادیث ائمه اطهار (ع) به امر نیک و پسندیده و دستگیری از نیازمندان توصیه شده و از مومنان توانگر خواسته شده است به هر وسیله ای به نیازمندان یاری رسانند.

زمانی با بیان اینکه همه ساله از اول ماه مبارک رمضان تا آخر این ماه شهرداری و شورای اسلامی شهر اردبیل با کمک و همکاری مناطق و سازمانهای تابعه اقدام به توزیع افطاری مینماید.و سازمان تاکسیرانی نیز به سبب وظیفه ی ذاتی خود در این امر خیر و خدا پسندانه شرکت می نماید.
زمانی در ادامه یادآور شد توزیع افطاری در ایام این ماه جایگاه و انتظارات خاصی را در بین روزه داران و میهمانان عزیز ایجاد کرده است و همه ساله سعی شده است تعداد روزه داران بیشتری از این طعام الهی بهره مند شوند.
زمانی در پایان با یادآوری اینکه در این ایام کلیه پرسنل سازمان در این ضیافت و توزیع افطاری شرکت میکنند از خداوند متعال برای روزه داران عزیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات را در این ایام مسئلت خواست.
نوسازی تاکسیهای فرسوده با استفاده از تسهیلات اعطائی
      تاریخ :    1393/04/24     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از نوسازی تاکسیهای فرسوده اردبیل خبر داد .ایمان زمانی گفت : با عنایت به پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده با معاونت محترم نوسازی ستاد نوسازی و مدیریت حمل و نقل سوخت کشور و تنظیم صورتجلسه فی مابین در مورخه 23/04/93 ، فاز سوم طرح نوسازی تاکسی های فرسوده بشیوه خرید اقساطی با استفاده از تسهیلات بانکی برای تمامی شهرهای کشور از طریق ستاد سوخت امکان پذیر شد.زمانی در ادامه افزود : میزان تسهیلات اعطائی برای متقاضیان بر اساس نوع خودروی جایگزین تعیین میگردد.که مدت بازپرداخت آن 5 سال می باشد.زمانی در ادامه ، خودروی جایگزین را برای تاکسی هایی فرسوده ، سمند EF7 دوگانه سوز اعلام کرد .
زمانی در پایان یادآور شد با توجه به زمان اندک تعیین شده از سوی ستاد نوسازی ، متقاضیان میبایست سریعا" جهت ثبت نام و تکمیل فرم به سازمان تاکسیرانی اردبیل مراجعه نمایند.
طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی اردبیل
      تاریخ :    1393/03/07     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از نوسازی تاکسیهای فرسوده اردبیل خبر داد .
ایمان زمانی گفت : با عنایت به پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده با معاونت محترم نوسازی ستاد نوسازی و مدیریت حمل و نقل سوخت کشور و تنظیم صورتجلسه فی مابین در مورخه 26/03/93 ، فاز دوم طرح نوسازی تاکسی های فرسوده بشیوه خرید نقدی برای تمامی شهرهای کشور از طریق ستاد سوخت امکان پذیر شد.
زمانی در ادامه افزود مرحله بعدی نوسازی تاکسیهای فرسوده بعبارتی استفاده از تسهیلات متعاقبا از طریق معاونت محترم نوسازی اعلام خواهد شد .
زمانی تاکید کرد هرکدام از متقاضیان که گزینه شیوه خرید بصورت نقدی را در سامانه انتخاب کنند به هیچ عنوان امکان تغییر شیوه پرداخت از نقدی به تسهیلاتی را نخواهند داشت .و برای خرید نقدی امکان ثبت نام تا خودروهای مدل 83 نیز فراهم شده است .
زمانی در پایان از عموم متقاضیانی که برای نوسازی اقدام میکنند خواست تا جهت ثبت نام به سازمان تاکسیرانی اردبیل مراجعه و ثبت نام نمایند.
نصب برچسب دعای فرج بر روی تاکسیها
      تاریخ :    93/3/22    فایل الحاقی دارد
برچسب دعای اللهم عجل لولیک الفرج بر روی تاکسیهای شهر اردبیل نصب شد .
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در حاشیه مراسم جشن شعبانیه از نصب برچسب دعای فرج بر روی تاکسیها خبر داد و گفت میلاد حضرت مهدی موعود یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان میباشد که همه شیفتگان آنحضرت در این ایام به شادی و سرور می پردازند.
زمانی با اشاره به این موضوع که سازمان تاکسیرانی اردبیل نیز به سبب وظیفه ذاتی خود این ایام را گرامی داشته و با نصب برچسب بمناسبت همین روز بر روی کلیه تاکسیها ، این روز را به جامعه حمل و نقل درون شهری بویژه تاکسیداران عزیز تبریک گفت .
زمانی در ادامه افزود : در راستای برنامه های فرهنگی و اجتماعی و تقویم سالانه فرهنگی کلیه مراسمات و اعیاد در بخش های مختلف در برنامه گنجانده شده است که در طول سال و در زمانهای تعیین شده اجرا خواهد شد . تا سازمان تاکسیرانی سهمی که از این مناسبات فرهنگی و اجتماعی و ... بر دوش داشته را بتواند در خور و شایستگی آن ایام به سرانجام رساند .
زمانی در پایان با ابراز امیدواری که در آینده تلاشها و فعالیتهای بیشتری در راستای امورات و کارهای فرهنگی و اجتماعی را شاهد باشیم گفت : نصب این برچسب ها که 3 روز بطول انجامید استقبال عظیم رانندگان تاکسی شهر و همچنین سایر شهروندان را در پی داشت بطوری که درخواستهای مکرر برای چاپ و تهیه آنرا بهمراه داشت .

تعرفه جدید کرایه های تاکسی اعمال شد
      تاریخ :    1393/3/21    فایل الحاقی دارد
تعرفه نرخ کرایه های جدید سال 93 تاکسی شهر اردبیل اعمال و اجرا شد.
بر این اساس کلیه تاکسیداران محترم ملزم به اجرای مصوبه جدید نرخها میباشند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل گفت : تعرفه جدید کرایه ها با نصب برچسب بر روی شیشه جلویی تاکسیها قابل رویت میباشد و اطلاع رسانی وسیعی در سطح شهر با نصب بنر صورت گرفته است .
ایمان زمانی افزود : نرخ جدید کرایه تاکسی های خطی نیز بر همین منوال بوده مضاف بر اینکه کرایه آنها در اندازه یکسان بر روی درب تاکسیها نوشته شده است که کاملا واضح و قابل رویت می باشد.
زمانی در ادامه تاکید کرد : از زمان اجرای نرخ جدید کرایه ها، کلیه رانندگان تاکسی موظف به رعایت مصوبه تعرفه جدید بوده و هر گونه تعدی از آن کما فی السابق تخلف محسوب شده و با اعمال آیین نامه همراه خواهد بود. لذا از کلیه همکاران تاکسیدار خواسته شده تا با اشرافیت کامل به این موضوع به اجرای تعرفه جدید تمکین نموده و همکاری های لازم را با سازمان تاکسیرانی بعمل آورده و در حد و انتظار شهروندان محترم کار خدمات رسانی به انجام رسانند.
زمانی در ادامه یادآور شد : اکیپ گشت و بازرسی سازمان همواره بصورت فعال و بیش از پیش امر کنترل و رسیدگی را در دستور کار خود قرار داده تا این طرح عاری از هرگونه دغدغه و مشکل و به نحو احس اجرا گردد .
زمانی در پایان با اشاره به اهمیت و جدیت موضوع تعرفه ها ، گفت : نرخ های مصوب در قالب خاصی طراحی شده که سامانه تلفنی واحد رسیدگی به شکایات بشماره 8818180 و آدرس اینترنتی سازمان (www.ardabiltaxi.ir) جهت سهولت در امر رسیدگی به شکایات مردمی در آن درج شده است تا شهروندان گرامی در صورت بروز هر گونه مشکل در اخذ کرایه ها با آن تماس گرفته تا رفع مشکل گردد.
نرخ کرایه تاکسیها افزایش می یابد
      تاریخ :    1393/03/05     
نرخ کرایه تاکسی های شهر اردبیل افزایش می یابد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از افزایش نرخ کرایه تاکسیها در اردبیل خبر داد و گفت :
سازمان تاکسیرانی اردبیل ضمن قدردانی از زحمات رانندگان محترم و زحمتکش و همچنین سعه صدر آنان با مغایرت و عدم تعادل در افزایش نرخ بنزین و همچنین عدم افزایش نرخ کرایه ها تا این لحظه، ابراز امیدواری کرد در اندک زمان لازم نرخ جدید کرایه ها در تاکسیها اعمال میشود .
زمانی در ادامه یادآور شد نرخ های جدید کرایه ها پس از تائید شورای اسلامی شهر اردبیل به فرمانداری ارسال شده و پس از تائید فرمانداری و اعلام عملاً اجرائی می شود .
زمانی با بیان اینکه نرخ های مصوب 93در قالب فرمت های مختلف خواهد بود گفت در سال 93 تصمیم بر آن شده تا نرخ کرایه های تاکسیهای گردشی ، خطی ، بیسیم (133) ، تاکسی فرودگاه و تاکسی ترمینال بصورت جداگانه و کاملا مشخص و بصورت برچسب شیشه ای در شیشه ی جلویی تاکسیهای گردشی وبر روی درب تاکسیهای خطی نصب گردد.که کلیات نرخ کرایه های تصویب شده در سامانه سایت تاکسیرانی اردبیل به آدرس www.ardabiltaxi.ir قابل رویت و چاپ خواهد بود و در صورت هر گونه ابهام در مفهوم برچسبها سامانه تلفنی وانحد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بشماره 8818180 در خدمت شهروندان خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد نرخ های مصوب پس از انجام مراحل اجرایی ، همزمان در کلیه نقاط مختلف شهر توسط اکیپ های سازمان با نصب برچسب اعمال خواهد شد.
زمانی تصریح کرد : تا زمان اعمال نرخ کرایه های جدید تاکسیها ، هرگونه اخذ کرایه اضافی تخلف محسوب شده و با متخلفین برابر آئین نامه رفتار خواهد شد و بازرسان سازمان تاکسیرانی بصورت کاملا فعال کار نظارت بر دریافت کرایه ها را در دستور کار خود قرار داده اند تا کنترل کافی بر کرایه داشته باشند.
زمانی خاطر نشان کرد : بی تردید تاکسیداران اردبیلی خود در رعایت قانون و آئین نامه سرمشق دیگران هستند و همواره یاری رسان سازمان در شرایط مختلف بوده و تعامل ، همکاری و رفتارمناسبی با مسافران و شهروندان را داشته اند که جا دارد سپاسگذاری ویژه از این عزیزان داشته باشیم.
تاکسیران اردبیلی بعنوان شهروند نمونه شهر اردبیل انتخاب شد
      تاریخ :    1393/03/05    فایل الحاقی دارد
تاکسیران اردبیلی بعنوان شهروند نمونه شهر اردبیل شناخته شد .
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در آستانه ی ورود به ایام بعثت حضرت رسول اکرم (ص) این روز بزرگ را به مردم شریف اردبیل بویژه به جامعه ی حمل و نقل عمومی درون شهری ، تاکسیداران و خانواده های محترم ایشان تبریگ گفت.
در آستانه ایام بعثت حضرت رسول اکرم (ص) ، هر ساله انتخاب شهروند نمونه شهر اردبیل از سوی شورای اسلامی شهر و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل صورت میگیرد.
ایمان زمانی در گفتگو با خبرنگار واحد خبر شهرداری اردبیل گفت : شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل همه ساله اقدام به انتخاب شهروند نمونه مینمایند و امسال نیز قرعه بنام خانواده زحمتکش و امین تاکسیرانی شهر اردبیل درآمد .
زمانی در ادامه اشاره کرد : راننده با اخلاق و امانتدار تاکسی که سالهای سال است صادقانه و با روئی گشاده و حس امانتداری بالا در خدمت شهروندان عزیز است اینبار نیز با برگرداندن کیفی حاوی اسناد و مدارک و همچنین مقداری پول و طلای ارزشمند به صاحبش ، بار دیگر نام تاکسی و تاکسیران را بعنوان شهروند نمونه احیا کرد و به جایگاه و شان و منزلت والای تاکسیرانان جانی دوباره بخشید.و این برای جامعه حمل و نقل درون شهری افتخاری بس بزرگ است.
زمانی با اعلام مراتب سپاسگذاری خود از صدا و سیمای مرکز اردبیل در تهیه و پخش مراسم اهداء لوح و جایزه در رسانه ملی ، قدردانی خود را از شورای اسلامی شهر اردبیل ، شهرداری اردبیل و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل اعلام نمود و گفت انتخاب یک تاکسیران که متعلق به همه مردم اردبیل است ،همان انتخاب خانواده بزرگ تاکسیرانی میباشد و این بخشی از همان هدفی است که مجموعه حمل و نقل درون شهری (تاکسیرانی ) آنرا دنبال میکند و ما از این موضوع خرسندیم.
تبریک سالروز فتح خرمشهر
      تاریخ :    1393/3/3     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل ضمن تبریک سالروز فتح خرمشهر در جمع تاکسیداران اردبیل گفت :
بی تردید فتح خرمشهر، از دو جهت بسیارحایز اهمیت بود.نخست این که، با این پیروزی بزرگ، جنگ وارد مرحله نوینی شد و قوای اسلام با حمله‏ های کوبنده خود، مرحله به مرحله پیروزی‏ های تازه ‏ای را به ارمغان می‏ آوردند؛ دوم این که این فتح باعث شد که آمریکا و سایر قدرت‏های استعماری، حساب کار خود را بکنند و از موضع تهاجم و حمله، به موضع دفاع بیفتند. آنان پیش از این، می‏ پنداشتند که عراق خواهد توانست پس از پیروزی بر ایران، جای‏گزین رژیم دست نشانده سابق و ژاندارم منطقه که با انقلاب اسلامی از میان رفته بود، گردد تا حافظ و نگهبان منافع آنان در منطقه شود، اما پس از فتح خرمشهر نه تنها اندیشه تصرف ایران غیرممکن شد؛ بلکه ترس و وحشت سقوط صدام وجودشان را فرا گرفت و آن‏ها را وادار کرد که صدام را از سقوط نجات دهند.
حماسه فتح خرمشهر حضرت امام خمینی رحمه‏ الله علیه را بر آن داشت تا به آن مناسبت پیام رسا و متینی را به این شرح صادر فرمودند: «این جانب، با یقین به آن که «ما النصر الا من عنداللّه‏» از فرزندان اسلام و قوای سلحشور مسلح که دست قدرت حق از آستین آنان بیرون آمد و کشور بقیة‏اللّه‏ الاعظم ارواحنا لمقدمه الفدا را از چنگ گرگان آدم خوار که آلت‏هایی در دست ابرقدرتان، خصوصا آمریکای جهان خوارند، بیرون آورد و ندای اللّه‏ اکبر را در خرمشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم پرافتخار لااله الا اللّه‏ رابر فراز آن شهر خرم که با دست پلید جنایتکاران غرب به خون کشیده شده و خونین شهرنام گرفت، به اهتزاز در آورد، تشکر می‏کنم و آنان، فوق تشکر امثال من هستند. آنان به یقین مورد تقدیر ناجی بشریت و بر پاکننده عدل الهی در سراسر گیتی روحی لتراب مقدمه الفدا می‏باشند».
سوم خرداد و سالروز آزاد سازی خرمشهر ، حماسه ماندگار بر تارک مبارزات مردم ایران است ، برای توصیف این روز عظیم ، باید در حال و هوای آن روزگاران بود و با یاد آن مردان آسمانی ، روحیه معنوی آنان را بیان کرد .
سوم خرداد،نشان حريّت ماست و سبعيت كساني كه ما وپيشواي ما را به هيچ انگاشته بودند.فاطمه و امام و پيامبر و مكتب ما را نديده و ناديده گرفته بودند و همچنين واحدهاي درسي مكتب ما كه ايمان و اطاعت و پايداري بخشي از آن است را نخوانده بودند و نمي شناختند.اما ما شناسانديم نه براي يكي دو تا نوكر خوشگذران متكي به سرمايه ي مردم بينوايشان(چاههاي نفت) بلكه بر ايادي آنها كه روزگاري در جولان جنایتکارانه بودند.
زمانی با بیان اینکه همه این تلاشها میتوان گفت کوچکترین قدم و حرکتی است که در مقابل آن حماسه عظیم و آن ایثارگری ها برداشته می شودگفت ؛ دین ما به آن فوز عظیم تمام نا شدنیست وپایانی نداردو ما همواره خود را مدیون از جان گذشتگی ، ایثار ، صداقت و جانبازی انسانهای وارسته ی دوران دفاع مقدس و حماسه فتح خرمشهر میدانیم چرا که فتح خرمشهر فتح دلها ، فتح نفس ، فتح خویشتن بود . و آنان اوج کمال به آن دست یافتند .
زمانی گفت فتح خرمشهر تنها و فقط فتح یک شهر و یک منطقه نبود بلکه فتح یک دنیا بود .ما با این حماسه به همه جهانیان درس ایستادگی ، از جان گذشتگی و خود شناسی و پیروزی یاد دادیم ، به جهانیان یاد دادیم که با شناختن خویشتن ، عشق خدا را شناختیم و با معبود و معشوق خود به خواسته هایمان رسیدیم .
زمانی در پایان افزود ؛ با الهام از پایداری ها و ایستادگی های آن عزیزان ، حافظ ارزشهای خون شهدا و جانبازی ها و ایثار گری یادگاران دوران دفاع مقدس خواهیم ماند.

جابجایی صلواتی نمازگذاران روز جمعه توسط تاکسیداران اردبیلی
      تاریخ :    93/2/18    فایل الحاقی دارد
تاکسیداران مومن و متعهد اردبیلی ضمن شرکت در نماز جمعه ، کار جابجایی نمازگذاران را بصورت صلواتی انجام دادند
فعالیت 60% ناوگان تاکسیرانی اردبیل در ایام نوروز
      تاریخ :    92/12/22     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل خبر داد :
60الی 50% از کل ناوگان تاکسیرانی شهر اردبیل در ایام نوروز فعال خواهند بود .
در جلسه ای که با حضور رئیس پلیس محترم راهور شهرستان اردبیل ، مدیران عامل شرکت تعاونی تاکسیرانان اردبیل ، شرکت تعاونی تاکسی فرودگاه و تاکسی بیسیم 133 مبنی بر فعال بودن ناوگان تاکسیرانی در ایام عید نوروز برگزار شد .
ایمان زمانی در این جلسه با اشاره به مسافر پذیر بودن شهر اردبیل در این ایام گفت بمنظور سرویس دهی و خدمات رسانی منظم و مرتب به میهمانان و شهروندان گرامی ، مجموعه خدوم خانواده تاکسیرانی کما فی السابق مواردی همچون نظافت داخل و بیرون خودرو تاکسی ، اصلاح بغل نویسی ، شطرنجی ، رنگ آمیزی و تعمیرات احتمالی خودرو را انجام خواهند داد .
زمانی در ادامه یاد آور شد با تمهیداتی که دیده شده است در ایام نوروز 50 الی 60 % از ناوگان تاکسیرانی اردبیل در سطح شهر فعال بوده و کار خدمات رسانی را انجام خواهند داد .
زمانی یاد آور شد کلیه جایگاههای سوخت CNG (9 جایگاه ) متعلق به سازمان تاکسیرانی اردبییل بمناسبت فرا رسیدن تعطیلات نوروز 93 در 15 روز مانده به آخر سال مورد باز بینی قرار گرفته و کلیه نواقصات فنی و سرویس های بهداشتی جایگاهها رفع گردیده تا در این ایام (نوروز ) بصورت 24 ساعته فعال بوده و در خدمت شهروندان و میهمانان و مسافرین گرانقدر خواهد بود .
اختصاص دو جایگاه سوخت CNG به تاکسی
      تاریخ :    1392/12/17     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در آستانه نزدیک شدن به سال نو و بهار طبیعت از اختصاص دو جایگاه سوخت CNG برای تاکسیهای درون شهری خبر داد .
زمانی در این باره گفت : سازمان تاکسیرانی اردبیل با 9 جایگاه سوخت cng در شهر اردبیل بیشترین سهم سوخت دهی (cng)را به رانندگان تاکسی درون شهری و سائر وسائل شخصی شهر اردبیل ارائه میدهد و شهرداری و سازمان تاکسیرانی اردبیل افتخار دارد تا بیش از پیش در خدمت شهروندان گرامی بوده و خدمت بیشتری را در اختیار آنان قرار دهد .
زمانی در ادامه با اشاره به اصل تکریم رانندگان و نیز میهمانان گرامی در ایام نوروز گفت : با توجه به احساس نیاز و و تسهیل در سوختگیری و همچنین رفاه حال میهمانان و رانندگان تاکسی ، سازمان تاکسیرانی اردبیل تعداد دو تا از جایگاههای سوخت CNG ( صیاد شیرازی و شاهد ) را به تاکسی اختصاص داده است .
ایمان زمانی در ادامه افزود : با اختصاص این دو جایگاه به تاکسی فقط تاکسیداران محترم مجاز به استفاده از جایگاه خواهند بود و وسائل حمل و نقل شخصی از جایگاههای دیگر استفاده خواهند کرد .
زمانی در پایان امیدواری خود را از رضایتمندی میهمانان و رانندگان تاکسی ابراز کرد و گفت یکی از ارکان اصلی رسالت و بیانیه ماموریت سازمان تاکسیرانی تامین رفاه حال تاکسیداران و فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور جلب رضایتمندی آنان میباشد .
تعداد ناوگان تاکسی بیسیم 133 شهر اردبیل افزایش می یابد
      تاریخ :    92/11/3     
تعداد ناوگان تاکسی بیسیم 133 شهر اردبیل افزایش می یابد
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از افزایش تعداد ناوگان تاکسی بی سیم 133 شهر اردبیل خبر داد .
ایمان زمانی در گفتگو با خبرنگار گفت : با توجه به استقبال خوب شهروندان از استفاده از تاکسی بیسیم در سطح شهر ،سازمانی تاکسیرانی اردبیل بر آن شد تا موضوع افزایش ناوگان تاکسی بیسیم را در هیئت مدیره مطرح ، و در نهایت با اخذ مجوز لازم تعداد 35 دستگاه تاکسی از تاکسی های گردشی تعهدی را به ناوگان تاکسی بی سیم اضافه کند . بننظر میرسد با این تعداد تاکسی بی سیم روند تسریع در خدمات دهی به شهروندان عزیز بیش از پیش ملموس تر باشد .
زمانی در ادامه افزود در صورت صلاحدید و احساس نیاز میتوان در آینده تعداد ناوگان ( تاکسی بی سیم ) را نیز افزایش داد .
زمانی با اشاره به موضوع ساماندهی و سازماندهی تاکسیها در شهر اردبیل و همچنین کاهش بار ترافیکی شهر و نیز فرایند تسهیل در امور خدمات رسانی در حوزه حمل و نقل درون شهری گفت یکی از ماموریت های سازمان پیاده سازی فرهنگ غنی و استفاده درست از وسائل حمل و نقل عمومی درون شهری و فراهم آوردن رفاه عمومی برای آهاد جامعه میباشد که سازمان تاکسیرانی اردبیل با جدیت این مهم را دنبال میکند.
تجلیل از رانندگان فعال
      تاریخ :    1392/11/18    فایل الحاقی دارد
از تاکسیرانان فعال اردبیلی تقدیر شد .
روابط عمومی سازمان تاکسیرانی اردبیل از تجلیل رانندگان فعال و پر تلاش و امانتدار تاکسی خبر داد و گفت در طول فصل زمستان کلیه رانندگان تاکسی فعال مورد رصد قرار گرفتند و با اهداء لوح تقدیر و تشویق درج در پرونده مورد تمجید قرار گرفتند .
ایمان زمانی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز در این مراسم با ابراز سپاس از حس مسئولیت آن عده از رانندگان در خدمات دهی به شهروندان درفصول سرد سال از رانندگان امانتدار نیز به عنوان حافظان اموال و نوامیس مردم یاد کرد و گفت شما رانندگان با برگرداندن اموال و اشیاء بجا مانده مردم در تاکسی به صاحبانشان به شعار " تاکسیداران امین مردم هستند " صحه گذاشته و خود و جامعه حمل و نقل عمومی را در نزد مردم سربلند و سراراز میکنید .
زمانی در ادامه افزود تلاش شما و حس امانتداری شما را شاید نتوان با چیز دیگری معاوضه کرد اما خداوند متعال همواره شاهد و ناظر اعمال شما عزیزان میباشد و اجرتان نزد او محفوظ است و این مراسم باشد که بخش کوچکی از زحمات شما را ارج نهاده و انگیزه ای باشد برای سایر رانندگان دیگر در عرصه حمل و نقل .
زمانی در پایان ضمن ابراز امیدواری از افزایش تعداد تاکسیداران امین و فعال و مسئول گفت یکی از دغدغهای اساسی شهروندان عزیز در استفاده از تاکسی مسائلی چون امانتداری و احساس مسئولیت در قبال جان و ناموس و مال مردم میباشد که با افزایش تعداد چنین رانندگانی در این مجموعه بار سنگینی از دوش سازمان برداشته شده و امیدواری بیشتری در فراهم آوردن آسایش عمومی برای مردم را در آینده تصور میکنیم.
مراسم همایش تاکسیداران اردبیل بمناسبت 12 بهمن
      تاریخ :    1392/11/12    فایل الحاقی دارد
امام خمینی (ره) در آستانه ورود به میهن :
وحدت كلمه رمز پيروزي است وپيروزي زماني است كه دست اجانب از ملت كوتاه و ريشه‌هاي رژيم سلطنتي از اين مرز و بوم بيرون رود.
ایمان زمانی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در حاشیه مراسم عظیم رزه تاکسیداران (به طول سه کیلومتر )که به پاس گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر و سالروز ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی به میهن ، برگزار شد به واحد خبر شهرداری اردبیل گفت :
اگر چه بسیاری سعی کرده‌اند این انقلاب را در ردیف سایر انقلابها بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعیتها فاصله زیادی دارد. زیرا نیروی این انقلاب مردمی و اسلامی بدون هیچ‌گونه مرزبندی طبقاتی و گروهی بوده و ایدئولوژی آن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله می‌باشد که سازش با نظامهای رایج دنیا ندارد و رهبری آن توسط یکی از ابر رهبران کم نظیر تاریخ ، حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) با ویژگیهای خاص خود بود.
زمانی رمز پیروزی انقلاب اسلامی را درگرو عوامل اساسی آن که عبارتند از :
"1- رهبری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با شیوه‌ای استثنایی و فوق‌العاده‌ رهبری و فرماندهی را به عهده گرفتند و تا پیروزی نهایی هدایت جریانات را به نحو احسن انجام دادند. ویژگیهای شخصی و رهبری امام خود موضوع بحثی جدید در جامعه شناسی سیاسی می‌باشد.
2- حضور یکپارچه و متحد مردم در تمامی صحنه‌ها قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آن چنان توان و قوتی ایجاد نمود که هیچ‌گونه امکانی برای مقابله با آن در اختیار رژیم شاه و اربابانش نبود.
3- اعتقاد به اسلام و موازین و ارزشهای آن و همچنین عشق به خاندان پیامبر و اسوه بودن آنان برای مردم و الهام از زندگی و شهادت آنان در راه خدا خصوصاً درس گرفتن از عاشورا، آن چنان تحولی به وجود آورد که نه تنها برای خارجیان بلکه برای سران و کارگزاران سیاسی ـ امنیتی رژیم شاه هم بخوبی شناخته شده نبود" دانست.
زمانی در سخنی دیگر جامه عمل پوشاندن به فرمایشات مقام معظم رهبری را مصداق عمل کردن به آن دانست و به قسمتی از بیانات ایشان در خصوص دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت :
مقام معظم رهبری " دهه فجر ،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهاي اسلامي، مقطع رهايي ملت ايران و بخشي از تاريخ ماست كه گذشته را از آينده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ ايران نقطه اي تعيين كننده و بي مانند بشمارميرود. تا قبل از انقلاب اسلامي،‌ در ايران نظام اسلامي وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ي «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعيت » بود وپادشاهان احساس مي‌كردند كه فاتحيني هستند كه بر مردم غلبه يافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالي عليه اين سلسله معيوب را قطع كردند و نقطه ي عطفي در تاريخ ايران بوجودآوردند و شمشير اسلام مردم را عليه دشمنان اسلام،‌ مردم و استعمارگران به كار گرفتند. دهه انقلاب از رشحات اسلام است و آئينه اي است كه خورشيد اسلام در او درخشيد و اين دهه بايد با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود. اين مراسم را با هيجانهاي عاطفي صحيح بايد با طراوت و تازه كرد. در مذهب ما،‌ احساسات،‌ گريه و شادي، حب و بغض و عشق و نفرت جايگاه والايي دارد. از اين رو جشنهاي دهه فجر مي بايستي همچون مراسم و اعياد مذهبي گرامي داشته شود و مردمي باشد.
روابط عمومی سازمان تاکسیرانی اردبیل گفت :
این مراسم که با حضور 150 تاکسیدار و بطول 3 کیلومتر از میدان بسیج تا میدان جهاد برگزار شد کلیه تاکسیها بصورت مرتب و منظم و با نصب پرچم ایران بر روی تاکسیها و با چراغ های روشن بار دیگر با امام خمینی (ره )و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان بستند .
زمانی در پایان این مراسم از همکاری ریاست محترم راهور استان ، مدیریت محترم صدا و سیمای مرکز اردبیل شهردار محترم اردبیل و همچنین از کلیه عوامل اجرایی و بویزه تاکسیداران محترم کمال سپاسگذاری و قدردانی را بعمل آورد .

برگزاری دومین دوره ی مسابقات فوتسال جام تاکسیرانان اردبیل
      تاریخ :    92/10/16     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از برگزاری دومین دوره ی مسابقات ورزشی فوتسال برای تاکسیرانان اردبیلی خبر داد .
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل تقویت روحیه ، نشاط و سلامتی رانندگان تاکسی را در گرو ورزش جمعی دانست و آنرا بعنوان عامل رشد شادابی جامعه تلقی نمود و گفت بمنظور ارتقاء سطح سلامتی و کارائی تاکسیداران عزیز و هم آشنائی بیشتر آنها با یکدیگر ، سازمان تاکسیرانی اردبیل به دستور شهردار محترم اردبیل و مساعدت اعضا محترم هیئت مدیره سازمان تاکسیرانی اقدام به برگزاری برنامه های مختلف ورزشی از جمله فوتسال نموده است .
ایمان زمانی ضمن بیان اینکه در این دوره از مسابقات 100 نفر از رانندگان تاکسی شرکت دارند ، از استقبال کم نظیر این عزیزان قدرردانی بعمل آورد و افزود ؛ 8 تیم در قالب 2 گروه چهار تیمی در این بازیها به رقابت پرداختند .
روابط عمومی سازمان در ادامه افزود این رقابتها با 18 بازی به انجام رسید که در پایان تیم فوتبال بیمه ی نوین مقام اول ، تیم فوتبال بورس تاکسی حیاتی مقام دوم و تیم سازمان تاکسیرانی اردبیل مقام سوم را به خود اختصاص دادند .
روابط عمومی سازمان گفت :مسابقات در سطح کیفی بالا و در مجموعه ورزشی یادگار امام شهرداری و در زمین استاندارد و با کیفیت عالی برگزار و از تیم های برتر به نحو شایسته و با اهدا ء جوائز ارزشمندی تجلیل بعمل آمد .
زمانی در پایان ضمن سپاسگذاری از همه عوامل اجرائی بویزه عنایت خاص شهردار معزز و هیئت مدیره محترم سازمان افزود ؛ در آینده برنامه های ورزشی متنوعی برای رانندگان عزیز تدارک دیده شده که به ترتیب و با برنامه ریزیهای منظم به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
آگهی مزایده یک باب مغازه
      تاریخ :    1392/9/25    فایل الحاقی دارد
آگهی
اجرای دومین مرحله طرح زمستانی کنترل و بازرسی تاکسی های شهر اردبیل کلید خورد.
      تاریخ :    1392/9/18     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل در حاشیه اجرای این طرح در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اردبیل بررسی فعالیت تاکسی ها و نحوه ی خدمات رسانی آنان در سطح شهر را دستور کار طرح بازرسی و کنترل زمستانی تاکسی ها عنوان کرد و افزود: کنترل فنی سیستم های گرمایشی تاکسی ها، نظر خواهی از مسافرین و شهروندان گرامی در خصوص برخورد راننده با آنان، کنترل کرایه ها، کنترل خدمات دهی در مسیر های مختلف، بررسی مسیرهای کور، کمک به تسهیل روند خدمات دهی به مردم در ساعات پیک کاری از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

ایمان زمانی با اذعان به اینکه اجرای این طرح در طول فصول مختلف سال و در زمان های مختلف می تواند موجب نظم بخشیدن به امورات و ساماندهی وضعیت موجود و تبدیل فرایند کارها به وضعیت مطلوب گردد، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم با اجرای مداوم طرح بازرسی و کنترل تاکسی های شهر، راه رسیدن به رفاه عمومی را در عرصه حمل و نقل شهری هموارتر سازیم.

وی برگزاری دوره ای عملیات بازرسی و کنترل تاکسی های شهر اردبیل را با صلاحدید مسئولان شهری بیان کرد و افزود: پرسنل نظارتی سازمان تاکسیرانی شهرداری اردبیل در طول مدت زمان اجرای این طرح، موارد احتمالی تخلف از سوی تاکسی داران را ثبت کرده و همچنین در صورت دریافت گزارش های مردمی از تخلف رانندگان، این سازمان ملزم به بررسی و رسیدگی به این شکایات در کمیته انضباطی خواهد بود.

زمانی همچنین در حاشیه ی این برنامه ضمن قدردانی از همکاری شهروندان فهیم اردبیلی در اجرای این طرح خواستار تعامل هر چه بیشتر آنان با اکیپ گشت و بازرسی سازمان شد.
از زحمات مدیریت سازمان تاکسیرانی اردبیل و همچنین پرسنل زحمتکش سازمان تجلیل بعمل آمد .
      تاریخ :    92/08/4    فایل الحاقی دارد
در بازدیدی که بصورت سرزده ازز سوی معاونت محترم امور عمرانی فرمانداری از سازمان تاکسیرانی بعمل آمد پس از بررسی های بعمل آمده و تهیه گزارش مبسوط از فعالیت های واحدهای سازمان ، فرماندار محترم اردبیل جناب آقای دبیر طی نامه ای از مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل به جهت مدیریت شایسته تجلیل کرد.
و همچنین از فعالیتهای پرسنل سازمان در خدمات رسانی بهتر و مطلوب به شهروندان و رانندگان محترم نیز قدردانی شد .
تصویر گزارش الحاق میگردد .
کلاس آموزشی اطفاء حریق برای رانندگان تاکسی شهر اردبیل برگزار میشود.
      تاریخ :    1392/08/29     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از برگزاری کلاسهای آموزشی برای رانندگان تاکسی شهر اردبیل خبر داد .
ایمان زمانی با اشاره بر لزوم نصب کپسولهای اطفاء حریق در تاکسیها ، برگزاری کلاسهای اطفاء حریق بصورت عملی و تئوری را از اولویت های آموزشی رانندگان دانست و گفت : با توجه به موقعیت و وضعیت کاری رانندگان محترم و همچنین فعالیت شبانه روزی آنان در سطح شهر و در بین آهاد جامعه می تواند نقش حیاتی را در هنگام بروز آتش سوزی ایفا کند . چرا که در هر لحظه از زمان و در هر نقطه از شهر رانندگان محترم تاکسی بنا به موقعیت شغلی خود حضور دارند و با گذراندن این دوره میتوانند حتی سریعتر از مامورین محترم آتشنشانی در صحنه حضور یافته و از پیشروی حریق و گسترش آن جلوگیری کرده و از یک فاجعه ممانعت بعمل آورند.
زمانی در ادامه از همکاری صمیمانه مدیریت محترم سازمان آتشنشانی اردبیل در برگزاری این کلاسها قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد که این کلاسها با قوت بیشتر و هر هفته تداوم داشته باشد .
روابط عمومی سازمان در ادامه افزود : هر هفته تعداد 60 نفر از رانندگان محترم در این دوره ها شرکت میکنند و رانندگان عزیز بصورت عملی کار عملیات اطفاء حریق را انجام میدهند و از نزدیک با نحوه کار کپسولها آشنا میشوند .
ثبت نام طرح نوسازی تاکسی های فرسوده اردبیل شروع شد .
      تاریخ :    1392/8/10    فایل الحاقی دارد
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از ثبت نام طرح نوسازی تاکسیای فرسوده اردبیل خبر داد .
روابط عمومی سازمان به نقل از مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل گفت : خودروهای سواری تیبا و ام وی ام بهترین گزینه برای تبدیل تاکسی های فرسوده در نظر گرفته شده است .
روابط عمومی سازمان با اشاره به اینکه ثبت نام این طرح در شهر اردبیل شروع شده است گفت:
تاکسیهای مشمول طرح : مدل های 75-76-77-78-79-80 و از 80 تا 85 میباشند . و
تاکسیداران محترمی که تاکسی آنها مشمول طرح فوق می شود میبایست سریعا با مراجعه به سازمان تاکسیرانی اردبیل ( معاونت اجرائی نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند .

ضمنا تاکسیهای مشمول طرح فوق نباید حائز احراز شرایط معاینه فنی بوده باشند .
امضاء تفاهمنامه ی همکاری ارائه ی خدمات بهداشتی و درمانی فیمابین سازمان تاکسیرانی اردبیل و شرکت خدمات بهداشتی و درمانی نجات.
      تاریخ :    1392/07/08     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از امضاء تفاهمنامه ی خدمات بهداشتی و درمانی فیمابین سازمان تاکسیرانی شهر اردبیل و شرکت خدمات بهداشتی درمانی نجات خبر داد .
ایمان زمانی ضمن ابراز خرسندی از انعقاد این تفاهمنامه افزود : سازمان تاکسیرانی اردبیل بمنظور افزایش سطح رفاه رانندگان تاکسی و پرسنل سازمان و نیز کمک به حفظ سلامتی خانواده های تاکسیداران گرامی و کاهش دغدغه فکری آنان اقدام به عقد قرارداد با شرکت خدمات درمانی کرده است . در این قرارداد کلیه رانندگان تاکسی گردشی و خطی بهمراه بستگان درجه یک آنان (پدر و – مادر – همسر وفرزندان )از خدمات ویژه ارائه شده بهرمند میشوند .
زمانی در ادامه افزود : با توجه به اینکه شماره تلفنهای همراه رانندگان محترم تاکسی ها در اختیار شرکت خدمات درمانی قرار گرفته تا هماهنگی های لازم بعمل آید گفت : از تاریخ عقد قرارداد با رانندگان محترم تماس گرفته میشود تا برای ثبت نام و تشکیل پرونده به درمانگاه مراجعه نمایند ، لذا لازم است کلیه رانندگان جهت تکمیل پرونده میتوانند با مراجعه به درمانگاه نجات اقدامات لازم را انجام دهند .
زمانی در ادامه یاد آور شد با عنایت به اینکه این طرح با استقبال کم نظیری از سوی رانندگان تاکسی ربرو شده است گفت سازمان تاکسیرانی بر اساس نیاز و ضرورت و برابر هماهنگی هائیکه با درمانگاه نجات انجام داده در اندک زمان ممکن کلیه رانندگان را زیر پوشش خدمات مختلف درمانی در می آورد و رانندگان عزیز میتوانند با دریافت کارت اشتراک صحاب از تعرفه رایگان برای ویزیت پزشکان با دفترچه و 50% تخفیف ویزیت آزاد و همچنین50% تخفیف خدمات پرستاری و سایر بخشها و خدمات ارائه شده استفاده نمایند.
زمانی در پایان صحت و سلامتی همراه با شادکامی را برای رانندگان عزیز و خانواده های محترم آنان از خداوند باریتعالی مسئلت خواست و به خدمات ، طرح ها و برنامه های دیگری برای تاکسیداران در آینده اشاره کرد.
آگهی مزایده جایگاههای سی ان جی
      تاریخ :    1392/07/06    فایل الحاقی دارد
تجدید
برچسب سرویس مدارس بر روی تاکسی های شهر اردبیل نصب شد
      تاریخ :    1392/07/06     
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از سازماندهی تاکسی های سرویس مدارس شهر اردبیل خبر داد .
ایمان زمانی با بیان اینکه مهمترین دغدغه خانواده های محترم در زمان آغاز سالتحصیلی جدید رفت و آمد فرزندان آنها به مدارس است گفت:
سازمان تاکسیرانی ضمن احترام به خواسته های شهروندان و خانواده های محترم و بمنظور حفاظت و بالا بردن ایمنی فرزندان عزیز در تلاش است تا خاطری آسوده برای خانواده های این عزیزان فراهم آورده تا تنها مشغله فکری همشهریان گرامی به کسب علم و دانش بالا معطوف بشود .
زمانی در ادامه افزود : برای رسیدن به این هدف طی نشستی که با فرمانداری ،سازمان آموزش و پرورش ، شهرداری و دیگر نهادهای ذینفع بعمل آمد مقرر شد قسمت اعظمی از امورات سرویس های مدارس شهر اردبیل را سازمان تاکسیرانی اردبیل بر عهده داشته باشد و بر همین اساس سازمان تاکسیرانی اردبیل با چاپ برچسب های سرویس مدارس و نصب آن در تاکسیها و صدور مجوز لازم کار خود را شروع کرد .
زمانی در ادامه یاد آور شد با عنایت به صدور مجوز و نصب برچسب بر روی تاکسیها ، کلیه رانندگان تاکسی درون شهری که اقدام به سرویس دهی مینمایند موظف هستند سریعاً با مراجعه به تعاونی تاکسیرانی نسبت به اخذ مجوز لازم اقدام نمایند و در صورت عدم نصب برچسب سرویس مدارس عواقب بعدی متوجه خود تاکسیدار خواهد بود و نیز بازرسین سازمان تاکسیرانی نهایت دقت و بررسی را در این مورد اعمال خواهند نمود .
زمانی در پایان ضمن سپاسگذاری از خانواده های محترم و شهروندان عزیز خواستار نهایت همکاری این عزیزان را در اجرای مطلوب و بی نقص این طرح شد .
اعطاء کارت آموزش به رانندگان تاکسی شهر اردبیل
      تاریخ :    1392/07/8    فایل الحاقی دارد
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل از صدور کارت آموزش به رانندگان تاکسی خبر داد.
زمانی د ر این خصوص اعلام کرد :
برابر صورتجلسه تنظیمی و هماهنگی های بعمل آمده با پلیس راهور استان و معاونت قضائی و پیشگیری جرائم از این پس رانندگانی که در کلاسهای آموزشی شرکت می کنند موفق به دریافت کارت آموزش می شوند.
ایمان زمانی در ادامه گفت : این کلاسها با حضور اساتید دانشگاهها و کارشناسان پلیس راهور و مدیریت پیشگیری قضائی استان برگزار می شود وبر رعایت اصول قوانین جدید راهنمائی و رانندگی و اخلاق حرفه ای ، هنجارها و ناهنجاریهای اجتماعی تکیه دارد .
زمانی در ادامه اضافه کرد : رانندگانی که این دوره ها را سپری می کنند در مرحله اول اصول برخوردهای حرفه ای را بصورت علمی و سپس آئین نامه انظباطی و قوانین و مقررات جدید راهنمائی و رانندگی را فرا می گیرند و در پایان این دوره ها پس از موفقیت در آزمون شهرسناسی کارت آموزش دریافت میکنند و آنهائیکه موفق به دریافت این کارن می شوند مسئولیتی به مراتب سنگین تر از سایر رانندگان در قبال شهروندان بر عهده خواهند داشت و انتظار سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل از این عزیزان به عنوان یک همکار در سطح شهر تکلیف سنگینی بر دوش آنان قرار می دهد وسازمان تاکسیرانی اردبیل امیدوار است این عزیزان با آموزشهایی که می بینند بتوانند گامی را در جهت بهبود فرهنگ استفاده از وسائل نقلیه عمومی بردارد.
زمانی در پایان با اشاره به اینکه : این دوره ها بصورت هفته ای (هر هفته یکبار) برگزار میشود گفت : در این دوره ها کلیه رانندگان محترم تاکسی ها بویژه افراد متقاضی کارت شهری و افرادی که به هر نحوی از مفاد آئین نامه انظباطی تاکسیرانی عدول کرده اند موظف به گذراندن این دوره ها میباشند و در صورت عدم شرکت در این کلاسها مجوز ادامه کار به آنها داده نخواهد شد .
طرح عمومی بازرسی و نظارت بر تاکسی های شهر اردبیل در سطح شهر اربیل اجرا میشود
      تاریخ :    1392/03/18     
ایمان زمانی از اجرای طرح عمومی بازرسی و نظارت بر امورات تاکسیهای شهر اردبیل در روزهای آینده خبر داد .
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اردبیل در ادامه افزود :
بر اساس دستور شهردار محترم اردبیل مبنی بر نظارت همه جانبه بر تاکسیها در کلیه نقاط شهر اردبیل و برابر هماهنگی های انجام شده با اداره حراست و اداره ارزشیابی شهرداری مرکز ، کلیه پرسنل سازمان تاکسیرانی اردبیل در ساعات پایانی روز از ساعت 19 الی 21 در نقاط مختلف شهر ، کار بازرسی و نظارت بر تاکسی ها را انجام خواهند داد .
زمانی با بیان اینکه کارکنان این سازمان با مشخصه های کامل و مبلس به لباس با آرم سازمان تاکسیرانی کار نظارت را انجام خواهند داد گفت : دستور کار نظارت بر مبنای تکریم راننده و تکریم مسافر صورت خواهد گرفت .و بر اساس یکسری شاخصه های مشخص رانندگان نمونه و فعال از رانندگان نامنظم و متخلف تمییز داده خواهند شد .
زمانی در پایان گفت : این طرح بصورت دوره ای در سطح شهر به مورد اجرا در می آید .
   
     
     
 
تلفن :   04533811912-13
فکس : 04533810055
ایمیل : info@ardabiltaxi.ir

 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل میباشد