logo
یکشنبه 18 خرداد سال 1399   
   
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اردبیل
پبام مدیرعامل : عارف علی پسندی
صدور مرخصی آنلاین
اشیا بجامانده درتاکسیها
سامانه گزارشات مردمی
پیگیری شکایات
ورودکاربران
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
پیام مدیر عامل
((مقدمه))
حوزه حمل ونقل درون شهری به عنوان یکی ازمحورهای اصلی درفرآیند توسعه پایدارفراگیرشهری درشهرها،نقش اساسی ایفا می کند.دراین میان سیستم های سبک حمل ونقل همانندتاکسیرانی باتوجه به شرایط ویژگی های خاص خودازنظر نوع کاربری ومالکیت خودرو،برنامه ریزی ومدیریت اجرایی،نظارتی وسازماندهی ویژه ای رامی طلبدکه آن را ازسایر سیستم های حمل ونقلی متمایز می سازد .
سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی اردبیل مسئولیت اصلی ایجادوتوسعه کمی وکیفی ناوگان تاکسیرانی متناسب بابافت فیزیکی وجمعیتی شهراردبیل رابرعهده دارد.درحال حاضر،باتوجه به جمعیت 480هزارنفری این شهرروزانه به طور متوسط،حدود70هزارسفرصورت می گیردکه ازمیان سهم تاکسیرانی ازجابجایی مسافرحدود 350هزارسفر یامعادل 46درصدکل سفرهای انجام شده توسط سیستم حمل ونقل عمومی است.
این سازمان بابکارگیری تمامی توان وامکانات نرم افزاری اعم ازنیروی انسانی متخصص وکارآمد،تجهیزات وسیستم های مدرن درحوزه فن آوری اطلاعات و its ایجادزیرساخت های لازم ،بهبودنسبی وضعیت نظارت برعملکردناوگان وبهینه سازی وافزایش بهره وری خدمات ناوگان ازمشارکت بخش خصوصی وتعاونی،ایجادسامانه سرویس مدارس،فرایندنوسازی وتوسعه توام باارتقاء مستمرسطح دانش،مهارت وکاربران،درراستای افزایش سطح رضایتمندی مخاطبین خودکه همان شهروندان عزیزومسافرین واستفاده کنندگان ازخدمات حمل ونقل عمومی است اقدامات اصلی ومهمی رابه انجام رسانده وخواهد رساند.
((اهداف سازمان))سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی اردبیل به عنوان یکی ازسازمانهای زیرمجموعه شهرداری اردبیل،درراستای تحقق اهداف سازمان ودرجهت تامین رضایت شهروندان عزیزومسافرین گرامی بامدیریت ونظارت برناوگان حمل ونقل عمومی سبک شهری ،خط مشی کیفیت خودرابه شرح ذیل اعلام می دارد.دستیابی به سهم تعیین شده برای ناوگان تاکسیرانی ازکل سفرهای انجام شده باناوگان حمل ونقل ،ازطریق توسعه ،نوسازی ساماندهی ناوگان تحت نظارت سازمان توسعه کیفی منابع انسانی درون سازمانی وتاکسیرانی ،به عنوان مهمترین سرمایه های سازمان ازطریق ارتقاءمستمردانش ،مهارت وتوانایی های ایشان افزایش سطح رضایتمندی مشتریان (مسافرین وشهروندان)ازخدمات سازمان افزایش میزان اثربخشی فرایندهای سازمان نظارت براموررفاهی ،درمانی،فرهنگی،بازرگانی وورزشی کارکنان وکارگزاران تاکسیرانی اعم ازتاکسیداران وتاکسیرانی برنامه ریزی دراموراجرایی ،کنترل ،بازرسی،امورانضباطی وتشویقی وخدماتی به منظورحرکت درچهارچوب سیاست های کیفی تعیین شده فوق ،تمامی فعالیت های موثربرکیفیت خدمات این سازمان شناسایی طرح ریزی وبه اجراخواهد آمد حرفه رانندگی بویژه درحوزه حمل ونقل همگانی درکشورمابه عنوان یکی ازمشاغل بخش خدمات تعریف شده است امااین تعریف نیازبه بازنگری،بازبینی وبازشناس مجددیادرنظرگرفتن مولفه های متعددآن رادارد.اصولاً دریک سیستم تاکسیرانی کارآمدوبرای رسیدن به اهداف کلان سازمانی بایستی چندین عنصر راتوام باهم لحاظ کردکه عبارتنداز:عامل انسانی به عنوان اساسی ترین رکن این نظام عامل سخت افزاری ،شامل خودرو،راه وشبکه معابرشهری وسایرتجهیزات وزیرساخت های سخت افزاری موردنیاز(محیط وفضا) عامل نرم افزاری شامل:مقررات،قواعدونظام های نظارتی وبازدارنده وکنترلی ونیزسامانه های راهبردی سیستم نظام ارتباطی که تنظیم کننده رفتاروکنش فی مابین عناصر انسانی درمحیط سخت افزاری است خدمات تاکسیرانی درمجموع درنتیجه یک فرایندنظام منداست که شامل ورودی ها،داده ها،پردازش وسپس خروجی مناسب برای تامین کردن نیاز مشخص است وضروری است تمامی ارکان چهارگانه فوق الذکر همسومتعادل وقاعده مند دراین فرایند واردشده وتادریافت خدمات مناسب راتسهیل نماید.


   
     
     
 
تلفن :   04533811912-13
فکس : 04533810055
ایمیل : info@ardabiltaxi.ir

 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اردبیل میباشد